Курс
Обява

СЧЕТОВОДСТВО на ФИРМАТА
Описание
"СЧЕТОВОДСТВО на ФИРМАТА"

60 уч.часа

1. Как да регистрирам фирма?

• Регистриране на ЕООД

• Регистриране на ООД

• Регистриране на ЕТ

• Регистриране на АД

2. Отчитане на капитала.

• Счетоводни сметки

• Отчитане на собствения капитал

• Отчитане на резервния капитал

• Отчитане на получените заеми

3. Отчитане на активите.

• Счетоводни сметки

• Отчитане придобиването на Дълготрайни материални активи

• Придобиване чрез лизинг

• придобиване чрез строеж

• Придобиване чрез покупка

• Методи на амортизации

• Амортизационен план

• Данъчен амортизационен план4. Отчитане на материалните запаси.

• Счетоводни сметки за стоково-материални запаси

• Отчитане на доставките на стоки и материали

• Отчитане на продажбата на стоки

• Формиране на себестойност на продукция и услуги5. Отчитане на разходите за заплати.

• Счетоводни записвания на разходите за заплати.

• Счетоводни записвания на разходите за осигуровки

• Счетоводни записвания на разходите за данъци, такси, лихви6. Отчитане на разчетите с доставчици.

• Счетоводни сметки

• Счетоводни записвания при доставка на стоки и услуги и погасяване на задължения към доставчици

• Счетоводни записвания при отписване на задължения към доставчици

• Счетоводни записвания за предоставени аванси за бъдещи доставки на стоки/услуги

• Счетоводни записвания при предоставени търговски кредити7. Отчитане на разчетите с клиенти.

• Счетоводни сметки

• Счетоводни записвания при продажби на стоки и услуги

• Счетоводни записвания при отчитане на плащанията от клиенти.

• Счетоводен модел на отчитане на разчетите с клиенти

8. Отчитане на паричните средства и предоставените банкови заеми.

• Счетоводни сметки

• Счетоводни записвания за отчитане на паричните средства в касата

- увеличения на паричните средства в касата

- намаление на паричните средства в касата

• Счетоводни операции със средствата по разплащателна сметка

• Счетоводни записвания при отчитане на валута.

• Счетоводни записвания за отчитане на предоставени кредити.9. Отчитане на приходите от продажби.

• Счетоводни сметки

• Счетоводни записвания за приходите от продажби на стоки

• Отчитане на стоките на консигнация.

• Отчитане приходите от продажби на услуги

• Счетоводен модел за отчитане на приходите от продажба на продукция

• Счетоводен модел за отчитане на приходите от продажба на материали10. Отчитане на разчетите с бюджета.

• Счетоводни сметки

• Отчитане на данъка върху добавената стойност

• Отчитане на осигурителни вноски

• Отчитане на корпоративен данък

• Отчитане на акцизите

• Отчитане на отсрочени данъци11. Отчитане на финансовите резултати на фирмата.

• Счетоводни сметки.

• Счетоводно отчитане на финансовия резултат за текущата година.

• Счетоводен модел за отчитане на печалбите и загубите.
Цена на курса:
220 лв.
Вид на курса:
Категория:
Счетоводен курс
Начална дата:
19.03.2009
Крайна дата:
31.12.2009
Място на провеждане:
Пловдив
Телефон:
032/644944, 032/570620, 02/4913531, 02/9710215, 0888/889639
Лице за контакт:
Емилия Иванова
Организация:
Милка- Емилия Иванова
Емайл:
office@plovdivjobs.com


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 910 автобиографии и 39 691 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини