Анкета
Какво искате да се подобри на сайта Rabota.bg
Функциите
Да има по- голям избор от обяви
Да има по- голям избор работодатели
Сайта е сложен за използване и ми е трудно да се оправя
Всичко посочено
RSS Новини
Условия за ползване


1. Общи условия за ползване на www.rabota.bg от кандидати
2. Политика за защита на личните данни на физически лица - крайни потребители
3. Правила за защита и обработка на лични данни


1. Общи условия за ползване на www.rabota.bg от работодатели
2. Споразумение за обработване на личните данни
3. Политика за защита на личните данни към работодатели


Инвестор.БГ АД („Инвестор") ви поздравява, че сте решили да използвате един от нашите сайтове.

Моля, прочетете Универсалните условия за достъп и използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете от групата на Инвестор.БГ АД на http://ibg.bg/id-157/ и допълнителните условия за използването на сайта Rabota.bg, намиращи се на тази страница. Универсалните условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и Инвестор по отношение на използването на услугите от Ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно.


Ако не приемате Универсалните условия, моля не използвайте сайта! Използването на rabota.bg  ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

Вие се съгласявате, че ще използвате rabota.bg съгласно всички допълнителни изисквания, които ще бъдат обявявани от нас. Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, копирани, имитирани, продавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на Инвестор.БГ. Неразрешен опит за сваляне/качване на информация или промяна на информация от страницата на rabota.bg ще се счита за злоупотреба и е абсолютно забранено.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.RABOTA.BG ОТ КАНДИДАТИ

За да се регистрирате и използвате която и да е услуга, предоставяна на сайта www.rabota.bg, Вие се задължавате да спазвате настоящите общи условия.


1. Дефиниции


Под „Сайта” се разбира домейнът и сайтът www.rabota.bg, които са собственост на „Инвестор.БГ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, бул. "Брюксел" 1, ЕИК: 130277328, представлявано от Виктория Миткова – изпълнителен директор.
„Инвестор.бг“ АД предоставя чрез сайта www.rabota.bg и мобилните версии и приложения (“Сайта”) на физически лица – крайни потребители („Кандидати“/ „Вие“) безплатни услуги на информационното общество („Услуги“). Услугите включват възможности за търсене на обяви за свободни работни места, създаване и съхранение на автобиографии и файлове, изпращане на кандидатури и други функционалности.


2. За да използва услугите: 


2.1. Кандидатът трябва да се е запознал с настоящите Общи условия преди да пристъпи към регистрация.
2.2. Кандидатът трябва да е навършил 18 години, за да може да се регистрира в сайта.
2.3. Кандидатът трябва обективно и изчерпателно да попълни всички изискуеми полета за регистрация, като кандидатът е задължен да предоставя само и единствено достоверна информация.
2.4. Използвайки www.rabota.bg и приемайки да спазвате настоящите условия, Вие гарантирате и декларирате, че сте на 18 и на повече от 18 години и сте правоспособен и дееспособен да спазвате настоящите правила. Вие разбирате, приемате и декларирате, че ще използвате www.rabota.bg по начин, съобразен с всички нормативни изисквания.

 

3. Съдържание и използване на предоставяната от кандидата информация

 

3.1. При регистрация кандидатът предоставя следната информация: Ел. поща (e-mail), парола за достъп до www.rabota.bg, Име и Фамилия. Ние използваме тези данни само за целите на услугите, които Ви предоставяме и в рамките на Закона за защита на личните данни.
3.2 Сайтът Ви дава възможност да изберете опцията Вашата автобиография да се преглежда и да бъде видима от Работодател. Кандидатите търсещи работа имат правото при всяка редакция на автобиографията си да променят желанието си да или да не присъстват в база данни с търсене на CV. Потенциални работодатели ще имат възможност да разглеждат автобиографията на регистрирания в “База данни с търсене на CV“, само ако кандидатът е разрешил достъп до тази информация. Период на подновяване на услугата до 6 /шест/ месеца от последното влизане в сайта www.rabota.bg
3.3 Сайтът Ви предоставя възможността да създадете и/или съхраните професионални автобиографии, файлове, мотивационни писма и др. информация, която можете да изпращате, към Работодатели, които сте изявили интерес, за отворена работна или стажантска позиция.

3.4. Съхранените в Сайта документи са достъпни само за Вас. При кандидатстване Вие сами решавате каква информация, към кои Работодатели да изпратите. При изпращане на кандидатура от Вас, тя автоматично стига в акаунта на Работодателя.

3.5. Съхраняването на документите и правото на ползване зависи единствено само от лицата създали този документ. Всеки един от вас носи отговорност, в случай, че този документи бъде изпратен от Вашия профил на трети лица. www.rabota.bg не носи отговорност за това. 

 

4. Прекратяване на и блокиране на акаунт

4.1 www.rabota.bg може да прекрати Вашия акаунт в следните случаи:

1) при нарушаване на настоящите условия за ползване на сайта или нарушаване на допълнителните условия, намиращи се в сайта;
2) при заявка за прекратяване на акаунта от ползвателя;
3) по технически причини;
4) при дълъг период на неизползване на акаунта.


www.rabota.bg може да блокира  Вашия акаунт в следните случаи:

1) при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Сайта или на закона 
2) при постъпило искане от компетентен държавен орган;
3) със заявка от Ваша страна, при наличие на основателна причина за това;
4) при дълъг период на неизползване на акаунта Ви.

www.rabota.bg запазва правото си да прекрати Вашия акаунт и достъпа до предлаганите услуги, независимо от изброените по-горе причини, без предварително предупреждение, с или без причина.

4.2. При закриване на акаунт, данните, съхранявани в Сайта, се изтриват. Това включва както данните във Вашия акаунт, така и намиращи се в акаунти на Работодатели в Сайта изпратени от Вас кандидатури (към момента на закриване).

След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват. Вашите данни се съхраняват в срок от 1 година след датата на изтриване.
Данните се заличават напълно след изтичане на посочения срок. В случай на проверка от страна на компетентни държавни органи във връзка с възникнало съдебно производство Rabota.bg е задължена да запази Вашите данни за по-дълъг период от посочените по горе до окончателното приключване на образуваното производство. 

4.3. Преди закриване на Вашия акаунт, в случай че желаете, имате възможност да изтеглите и съхраните данни, намиращи се в него, чрез предвидените за това функционалности.

4.4. При заличаване на акаунта от Ваша страна, Rabota.bg не носи отговорност, за невъзможността да използвате Услугите на сайта.

4.5. Rabota.bg може да променя, добавя и прекратява услуги при законодателни промени. За всяка една промяна вие ще бъдете информирани чрез имейл или допълнително съобщение, което ще излиза при Вашия логин в сайта Rabota.bg.

4.6. Rabota.bg не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

4.7. Rabota.bg не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие използването на сайта.


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.RABOTA.BG ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

Споразумение за обработване на личните данни - работодатели


Настоящият документ съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение събраните личните данни, както и опциите, които притежавате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.


1. Rabota.bg прилага споразумението с цел правилно съхранение на кандидатурите в акаунта на работодател и е неразделна част от общите условия на сайта.


2. Rabota.bg се задължава да съхранява и да използва личните данни на лица представители на компанията, които са регистрирани в сайта, само и единствено за целите и услугите на сайта съобразно Общите условия за ползване на сайта.


3. Rabota.bg приема да бъде администратор на личните данни на лицата представители за контакт в акаунта на работодатели, като не допуска да бъдат използвани за други цели съобразно Политиката за защита на личните данни за Работодатели


Отговорности на лицата представители на работодателя в ролята на администратор:


Работодателят е администратор на лични данни, представен от физическо лице, което регистрира или предлага работни, стажантски позиции и курсове съобразно Общите условия за ползване сайта Rabota.bg;


Отговаря за личните данни по отношение на кандидатурите, които получава по обявата регистрирана в платформата Rabota.bg;


Се задължава да осигури и носи пълна отговорност за зачитането и спазването на изискванията на Регламента за защита на личните данни към кандидати от своите Представители, от своя персонал и от всички други лица, на които би могъл да предостави данни относно Кандидатите;


Да не нарушава сигурността, водеща до случайна или незаконна загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до пренесени, съхранявани или обработени лични данни на автобиографиите, които получава в сайта Rabota.bg;


Да представи актуални данни за контакт на Кандидатите с него относно защитата на личните им данни, в сайта Rabota.bg, както и контакт с Длъжностно лице по защита на личните данни DPO, ако има назначено;


Работодателя може да запазва автобиографията на кандидата и да се свърже с него по повод бъдещи работни позиции;


Лицата, представители на фирмата, носят отговорност да предоставят данните относно кандидатурата Ви на други дружества от групата на компанията, които се намират извън Европейското икономическо пространство, с оглед на подбора Ви. Всяка една кандидатура е предварително информирана и изрично е дала своето съгласие за това от съответния кандидат. Rabota.bg не носи отговорност за последващо обработване на информация за Кандидати, от които Вие не сте получили изрично съгласие за обработване;


Работодателя получил автобиографията по публикувана позиция от негова страна отговаря лично за данни за контакт, автобиография или резюме, данни от формуляра за кандидатстване съгласно Условията за ползване.Отговорности и задължения на Rabota.bg:


Осигурява технологичната възможност за достъп и съхранение на CV-ta в платформата и техните работодатели;


Да деактивира и изтрива всички автобиографии в акаунта на работодател по обявите след неговото прекратяване или при не използване на регистрацията повече от 1 година;


Да не обработва кандидатурите по обявите на работодателя за цели, различни от определените в тези Условия, освен в случаите, когато е изрично изискано от действащи компетентни органи


С цел сигурност Rabota.bg не разкрива лични данни на Работодателя на трети страни по никакъв друг начин, освен в предвидените в тези Условия и в закона случаи.


Политика за защита на личните данни към Работодатели


ИНВЕСТОР.БГ АД е публично търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130277328, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, бул. „Брюксел“ № 1, тел.: 028129812, факс: 028129853, електронна поща: office@investor.bg, интернет страница: www.ibg.bg.


ИНВЕСТОР.БГ АД e една от водещите медийни компании в България, развиваща се под корпоративния бранд Investor Media Group.


Компанията притежава и управлява над 18 интернет проекта с широка гама от тематично разнообразие, а именно: Investor.bg, Dnes.bg, Bloombergtv.bg, Bgonair.bg, Gol.bg, Tialoto.bg, Az-Jenata.bg, Рuls.bg, Teenproblem.net, Automedia.investor.bg, Imoti.net, Rabota.bg, Az-deteto.bg, Blog.bg, Start.bg, Snimka.bg, Aha.bg и HelpBook.info.


В Investor Media Group признаваме, че спечелването и запазването на доверието Ви е важно за нас. Защитата на личните Ви данни е отговорност, на която обръщаме много сериозно внимание. С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни Investor Media Group отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на работодател.


1. Личните данни, които предоставяте директно, се обработват и използват за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Предоставянето на личните Ви данни при използването на сайта Rabota,bg не e задължително, освен ако не желаете да направите регистрация и да използвате услугите, които предоставяме. Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. При използването на сайта е ясно обозначено задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.


1.1 Задължителни условия за създаване на регистрация в сайта като Работодател


Регистрация на фирмен акаунт: Личните данни, които събираме при извършена от Вас доброволна регистрация са: електронна поща, лице за контакт, юридическо наименование на компанията, Булстат за компании регистрирани в България/VAT номер за компании регистрирани в чужбина и телефон за връзка. Това е информация, която следва да посочите, за да може да си направите регистрация в сайта Rabota.bg като работодател. Създавайки акаунт в нашия сайт Вие получавате възможността да използвате услугите, които предлагаме, както и да управлявате сами профила си.


Фирмени данни: Адре с за кореспонденция, адрес на регистрация на компанията, МОЛ, представители на работодатели: име, длъжност, служебен телефон, служебен имейл адрес, лица за контакт с кандидатите – физически лица: име, стационарен или мобилен телефон,


Документи: Обменените между Rabota.bg и Вас документи и фактури възможно да е съдържат име, информация за контакт, Булстат, МОЛ.


2. Информация свързана с ползването на услугите на сайта Rabota.bg


Тази секция се отнася за публикуването на безплатни и платени обяви за работа, стаж, курсове, както и възможността да ги преглеждате и съхранявате във Вашия акаунт на сайта Rabota.bg.


Платените услуги изискват финансовата информация, която се обменя между Rabota.bg и Вас и може да включва:


Извършване на необходими плащания за използване на платени услуги в сайта изисква да са въведени - име, банка, номер на банкова сметка и др.;


История и информация за заявени и незаплатени услуги;3. Допълнителни известия и промени по използването на услуги в сайта.


При някои от услугите са необходими допълнителни настройки улесняващи Вашата работа със сайта (вкл. на електронната поща) Rabta.bg обработва съответната информация за тази цел.


Rabota.bg предоставя възможността за получаване на кандидатури в качените от вас обяви за работа и стаж, както и възможността за премахване, изтриване и анулиране на автобиографии съгласно споразумението за обработване на лични данни, част от Условията за ползване на сайта. В тази връзка работодателят може да съхранява и прави промени в сайта посредством наличнитe в сайта функционалности, както и за действия свързани с обработване на личните данни:


Достъп до акаунта, промени в него (качване и публикуване на лого и обяви за работа и стаж);


Изтриване или изпращане на кандидатура до други дружества от групата на компанията, които се намират извън Европейското икономическо пространство, с оглед на подбора на кандидата.4. Цели за обработване на лични данниRabota.bg събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:


• за регистрация и управление на профила Ви, използване на услугите на сайта, както и за разрешаване на спорове и отстраняване на проблеми свързани с Вашия профил;


• да Ви изпращаме регулярен нюзлетър, за който изрично сте се абонирали;


• за маркетингови цели, свързани с активности на Rabota.bg;


• да Ви изпращаме маркетингови съобщения и информация на трети страни, когато изрично сме получили Вашето съгласие за това.


Правното основание, въз основа на което Rabota.bg, част от Investor Media Group, обработва лични данни е даденото от Ваша страна доброволно съгласие. Във връзка с целите, посочени по-горе, Вие следва да дадете изрично съгласието си посредством отбелязване в поле за отметка (CheckBox), което се появява като квадратна кутийка с придружаващ я текст. Когато е направен избор, се появява отметка в кутийката, с оглед на което Вие вече сте дали съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани от Investor Media Group. Когато не е направен избор, кутийката е празна. Имайте предвид, че има случаи в които съгласието Ви е задължителна предпоставка за регистрация в Rabota.bg.


5. Срок на съхранение на различните видове данни


Регистрационни данни: фирмен акаунт, представители на компания, контакти и информация за приемане на Условията (дата, час, IP адрес и др.); договори, декларации и др. се съхраняват до изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви;


Фактури и друга финансова информация – докато е активен акаунта Ви и до 5 /пет/ години от прекратяване на регистрацията или до 10 /десет/ години, считано от началото на годината, следваща тази, през която се дължи плащане на задължението за съответната година;


Лог за достъп до акаунта в дестоп и мобилна версия, и обработване на лични данни се съхранява до изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви.


Rabota.bg не предоставя Ваши лични данни на трети лица по никакъв друг начин, освен описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.


6. Вашите права за лични данни и представители на работодателя :


Разполагате с определени права съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които съхраняваме за Вас, а именно:


6.1 Oправомощени сте да изискате достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните Ви данни и друго;


6.2 Имате право по всяко време да поискате коригиране на неточни данни, свързани с Вашата компания, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;


6.3 По всяко време можете да оттеглите съгласието си за използване на личните Ви данни, което сте предоставили в предходен момент. В този случай, оттеглянето на съгласието Ви за използването или обработването на личните Ви данни може да доведе до невъзможност да се възползвате от определени услуги, предоставяни от Rabota.bg;


6.4 Ако прецените, че не желаете Rabota.bg да обработва личните Ви данни, Вие имате право да бъдете „забравени“, т.е. можете по всяко време да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания:


личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;6.5 Право за уведомяване на трети лица;6.6 В случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни;6.7 Ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;6.8 В случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни;6.9 Други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;6.10 В редица случаи Вие имате право да поискате вместо изтриване на данните ограничаване на обработването на личните Ви данни;


6.11 Право на възражение пред Rabota.bg, която е част от Investor Media Group срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;


6.12 Право за точност на информацията, публикувана от Вас във вашият акаунт, Rabota.bg не носи отговорност, ако има неточности за верността на Вашите данни предоставени в сайта.


Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на следния електронен адрес: protection@investor.bg, изпратено от регистрационния Ви имейл адрес, съдържащо най-малко следното:


1. потребителско име, имейл и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;


2. Описание на искането;


3. посочване на домейн на сайт, за който се отнася това искане;


4. предпочитана форма за предоставяне на информацията.


Ако субект пожелае да бъде „забравен“ и неговите лични данни бъдат изтрити, то това е необратим процес и не могат да бъдат възстановени впоследствие!


Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.


Освен горепосочените права Investor Media Group Ви дава право да извършвате сами някои от следните промени във връзка с обработването на личните Ви данни, а именно:


• В потребителския си профил може сами да редактирате и изтривате лични данни, които не са задължителни за ползването на сайта и не желаете да бъдат публично достояние;


• Можете да управлявате предпочитанията си за абонаменти от настройките на потребителския си профил, както и да се откажете от получаването на конкретен e-mail бюлетин чрез избор на опцията за отписване в края на всеки получен e-mail.


Длъжностно лице по защита на данните


Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да се пишете към Длъжностното лице по защита на данните на Rabota.bg: dpo@investor.bg.ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

 

ИНВЕСТОР.БГ АД е публично търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130277328, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, бул. „Брюксел“ № 1, тел.: 028129812, факс: 028129853, електронна поща: office@investor.bg, интернет страница: www.ibg.bg.

 

ИНВЕСТОР.БГ АД e една от водещите медийни компании в България, развиваща се под корпоративния бранд  Investor Media Group.

 

Компанията притежава и управлява над 18 интернет проекта с широка гама от тематично разнообразие, а именно:  Investor.bg, Dnes.bg, Bloombergtv.bg, Bgonair.bg, Gol.bg, Tialoto.bg, Az-Jenata.bg, Рuls.bg, Teenproblem.net, Automedia.investor.bg, Imoti.net, Rabota.bg, Az-deteto.bg, Blog.bg, Start.bg, Snimka.bg, Aha.bg и HelpBook.info. 

 

В Investor Media Group  признаваме, че спечелването и запазването на доверието Ви е важно за нас. Защитата на личните Ви данни е отговорност, на която обръщаме много сериозно внимание. С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни Investor Media Group отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица.

 

1.Лични данни, които Вие предоставяте

 

Личните данни, които предоставяте директно, се обработват и използват за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Предоставянето на личните Ви данни при използването на сайта Rabota.bg не e задължително, освен ако не желаете да направите регистрация и да използвате услугите, които предоставяме. Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. При използването на сайта е ясно обозначено задължителният или доброволният характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

 

Задължителни условия за създаване на акаунт в сайта

 

Регистрация/Създаване на акаунт. 

Личните данни, които събираме при извършена от Вас доброволна регистрация са: име и фамилия, имейл адрес и парола за достъп. Това е информация, която следва да посочите, за да може да си направите регистрация в сайта Rabota.bg и чрез която може да бъдете идентифициран лично. Създавайки акаунт в нашия сайт Вие получавате възможността да използвате услугите, които предлагаме, както и да управлявате сами профила си. 

Създаване на професионална автобиография (CV)

След като вече имате създаден акаунт, сайтът Ви предоставя възможност да създадете и да прикачите външен файл с Вашата автобиография и да съхраните една или повече професионални автобиографии (CV-та) във Вашия профил. Посредством тази функция Вие може бързо и лесно да изпращате Вашата автобиография към Работодатели по публикувани от тях обяви на нашия сайт. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите в съответните автобиографии (CV-та).

При създаване на автобиография (CV) Вие имате възможност, по Ваша преценка, да включите следната информация: име, имейл, адрес за кореспонденция, телефон, гражданство, дата на раждане, пол, местоживеене; трудов опит, квалификации и информация за заемани длъжности, образование и лични умения; владеене на езици; притежаване на свидетелство за управление на МПС, търсене в браншове и категории за конкретни позиции, и друга допълнителна информация, която Вие попълвате доброволно. 

Rabota.bg по своя преценка, може да откаже обработването на автобиографията и активирането й за търсене. В този случай потребителят ще бъде уведомен автоматично чрез e-mail съобщение за този отказ. 

Всеки един от файловете, които създавате или прикачвате в сайта Rabota.bg се съхраняват за неограничен период от време или до момента на тяхното заличаване от сайта Rabota.bg от Ваша страна. Файловете се съхраняват и докато съществува профила Ви в сайта. Вие преценявате самостоятелно какви данни отнасящи се до Вас да съхранявате във Вашият акаунт и да изпращате към Работодателите.

 

1.2) Незадължителни условия за оформление на Вашия акаунт 

Снимка

В случай че желаете, Вие може да добавите снимка към Вашия акаунт. Добавената от Ваша страна снимка ще бъде видима за Работодателите, към които сте изпратили кандидатура. Автобиографиите (CV-та) със снимка се запазват във вида, в който са към момента на кандидатстване.

Мотивационни писма

По някои обяви работодателите изрично изискват освен автобиография, да представите и мотивационно писмо, за да може да кандидатствате по определена обява. За Ваше улеснение ние сме създали функционалности на Сайта, посредством които Вие може да създадете и запазите Ваши темплейти на мотивационни писма, които да използвате при кандидатстване по съответните обяви, изискващи представянето и на такъв вид документ. Мотивационните писма, които Вие създавате в Сайта, съдържат свободен текст, въведен от Вас. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите в тях.

Абонамент

За да може да следите лесно новите обяви, които се публикуват на нашия сайт, ние Ви  осигуряваме възможност да се абонирате и получавате на посочения от Вас имейл адрес известия за нови обяви, публикувани в Сайта, с избрани от Вас критерии (срок на заетост, договор, вид заетост, град, бранш, категория, ниво в йерархията, начална заплата.). Тази услуга може да бъде ползвана само и единствено ако имате регистрация в нашия сайт. В случай че не желаете да се регистрирате в нашия сайт, ние отново Ви предоставяме възможност въпреки това да сте в течение с новите обяви на пазара на труда. В този случай критериите, които може да зададете  са избор на град и категорияЕдинственото, което следва да ни предоставите, за да се възползвате от тази услуга е Вашия мейл адрес, на който можем да Ви изпращаме бюлетина.

 

2.Информация свързана с ползването на услугите на сайта Rabota.bg

 

Тази секция се отнася за кандидатстване по обяви и възможността да преглеждате изпратените от Вас и съхранявани в акаунтите на Работодатели Ваши кандидатури по обявите, по които сте кандидатствали.

Изпращането на Вашата кандидатура представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към съответния Работодател. Съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”) имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за неограничен период от време. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя и идентификация на получателя.

Цели за обработване на лични данни

Rabota.bg събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат: 

  • за регистрация и управление на профила Ви, използване на услугите на сайта, както и за разрешаване на спорове и отстраняване на проблеми свързани с Вашия профил.
  • да Ви изпращаме регулярен нюзлетър, за който изрично сте се абонирали 
  • за маркетингови цели, свързани с активности на Rabota.bg;
  • да Ви изпращаме маркетингови съобщения и информация на трети страни, когато изрично сме получили Вашето съгласие за това.

Правното основание, въз основа на което Rabota.bg част от Investor Media Group обработва лични данни е даденото от Ваша страна доброволно съгласие. Във връзка с целите, посочени по-горе, Вие следва да дадете изрично съгласието си за всяка отделна цел посредством отбелязване в поле за отметка (CheckBox), което се появява като квадратна кутийка с придружаващ я текст. Когато е направен избор, се появява отметка в кутийката, с оглед на което Вие вече сте дали съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани от Investor Media Group. Когато не е направен избор, кутийката е празна. Имайте предвид, че има случаи в които съгласието Ви е задължителна предпоставка за регистрация в Rabota.bg част от  ИНВЕСТОР.БГ АД

 

3.Срок на съхранение на различните видове данни

 

“Инвестор.бг“ АД съхранява доброволно предоставените от Вас лични данни, както следва:

Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час, IP адрес) Данните се съхраняват до изтриването им от Вас или до прекратяването на регистрацията Ви;

Автобиографии, файлове, снимки или други документи и информация, съхранени във Вашия акаунт - до изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви;

Абонамент за известия за нови обяви с избрани критерии. Срокът на съхранение е за периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и/или закриването на акаунта;

„Моите кандидатствания“ (изпратените от Вас кандидатури с прилежащото им съдържание, вкл. прикачени файлове и др.) Информация се съхранява до изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви;

Автоматичен вход – срок на съхранение до 6 месеца;

Лог за влизане в акаунта (съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес). Срокът на съхранение е неограничен до прекратяването му или изтриването му;

Информация, съхранена в мобилно приложение – срок за съхранение 6 месеца;

Информацията за вашата автобиография, която фигурира в услугата „Търсене на CV“ от страна на работодател -  срок на съхранение 6 месеца от датата на заявяване, до изтриване или закриване от Ваша страна. 

1. Работодателят може да запази вашата автобиография при кандидатстване и да се свърже с вас по повод бъдещи работни позиции

 

4. Rabota.bg си запазва правото да:

4.1 променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

4.2 да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ, но само на потребители дали своето изрично съгласие да получават съобщения.

 

5. Вашите права и възможности за обработване на личните Ви данни:

 

Разполагате с определени права съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които съхраняваме за Вас, а именно:

5.1 Oправомощени сте да изискате достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните Ви данни и друго; 

Имате право по всяко време да поискате коригиране на неточни данни, свързани с Вас, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;

По всяко време можете да оттеглите съгласието си за използване на личните Ви данни, което сте предоставили в предходен момент. В този случай, оттеглянето на съгласието Ви за използването или обработването на личните Ви данни може да доведе до невъзможност да се възползвате от определени услуги, предоставяни от Rabota.bg;

Ако прецените, че не желаете Rabota.bg да обработва личните Ви данни, Вие имате право да бъдете „забравени“, т.е. можете по всяко време да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания:

личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

В случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни;

ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;

 В случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни;

 Други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;

В редица случаи Вие имате право да поискате вместо изтриване на данните ограничаване на обработването на личните Ви данни; 

5.10 Право на възражение пред Rabota.bg, която е част от Investor Media Group срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;

Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на следния електронен адрес: protection@investor.bg, изпратено от регистрационния ви имейл адрес, съдържащо най-малко следното:

  1. потребителско име, имейл и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
  2. описание на искането;
  3. посочване на домейн на сайт, за който се отнася това искане;
  4. предпочитана форма за предоставяне на информацията;

Ако субект пожелае да бъде „забравен“ и неговите лични данни бъдат изтрити, то това е необратим процес и не могат да бъдат възстановени впоследствие!

Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.

Освен горепосочените права Investor Media Group Ви дава право да извършвате сами някои от следните промени във връзка с обработването на личните Ви данни, а именно:

• В потребителския си профил може сами да редактирате и изтривате лични данни, които не са задължителни за ползването на сайта и не желаете да бъдат публично достояние;

• Можете да управлявате предпочитанията си за абонаменти от настройките на потребителския си профил, както и да се откажете от получаването на конкретен e-mail бюлетин чрез избор на опцията за отписване в края на всеки получен e-mail.

 

6. Информация за и против предоставянето на лични данни 

 

6.1 Rabota.bg не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.

6.2 Настоящата Политика се отнася за съхранението и обработването на лични данни от Наша страна. Когато изпратите Ваша кандидатура към Работодател, по отношение на получените от Работодателя данни се прилага неговата Политика за защита на лични данни.

6.3 Rabota.bg не е посредник и не участва по никакъв начин в избора на кандидати или последваща комуникация и договаряне на условия. Rabota.bg няма контрол върху начина, по който Работодатели обработват Вашите данни.

6.4 Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на Rabota.bg и/или други потребители на Услугите.

Координатитена Rabota.bg са следните : 

Тel. : +359 2 812 98 62

е-mail: rabota@investor.bg

 

 

Политика за ползване на бисквитки

Бисквитки (‘Cookie'): това е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе на взаимодействието с наш или друг сайт.

 

Повече информация за „cookie” можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html.

 

Използваме следните типове "бисквитки":

 

(1) Бисквитки за статистики, които анонимно запомнят компютъра или мобилното Ви устройство, когато посещавате нашите уебсайтове. Те следят начина на търсене и ни помагат да изградим профил за това как нашите читатели използват уебсайта. Можем да използваме тази информация, за да показваме реклами, които биха могли да Ви представляват особен интерес на наши и други уебсайтове.

 

(2) Бисквитки за услуга, които ни помагат да направим нашите уеб сайтове възможно най-ефективни. Те дават възможност да се запомни регистрацията и данните за вход, да се запазят предпочитаните Ви настройки.

 

(3) Рекламни и аналитични бисквитки на трети страни, които се поставят от името на независими рекламодатели, които рекламират на нашите сайтове. Тези "бисквитки" могат да бъдат поставени в рекламата или на други места в нашите сайтове. Тези “бисквитки” са анонимни - не могат да Ви идентифицират. Те се използват за статистически анализ, като позволяват на рекламодателя да преброи колко хора са видели неговата реклама или са я видели повече от веднъж. Те също така могат да позволят на рекламодателя да приспособява рекламата към Вас, когато посещавате други уебсайтове.

 

(4) Нямаме достъп до "бисквитки" на трети страни, а организациите на трети страни нямат достъп до нашите. Организациите на трети страни, които поставят бисквитки, имат собствени строги правила за поверителност.

Уеб указателите (Web beacons) са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните ‘бисквитки’ (‘cookies’). Повече информация за уеб указателите можете да намерите на: http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html 

 

Investor Media Group си запазва правото да позволява на компании като трета страна да показват реклами или набират информация за сайтове от групата като записват информация от бисквитки или уеб указатели от Вашия компютър.

 


В случай, че имате въпрос, относно настоящите общи условия, можете да се обърнете към екипа на Rabota.bg
e-mail: rabota@investor.bg.
ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Във връзка със защитата и обработването на лични данни, сайта www.rabota.bg (съответно „Инвестор.БГ” АД - собственик на сайта) работи при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и другите нормативни актове, приложими в Република България и относими към защитата и обработването на лични данни и съгласно правилата, регламентирани в този документ. С него информираме ползвателите за мерките за опазване на личните данни на физическите лица, ползващи сайта www.rabota.bg

Идентификационен номер на Администратор на лични данни:14093.

Инвестор.БГ АД събира и обработва лични данни при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на гражданите.

За да използвате електронната услуга, която ви предоставяме, трябва внимателно да прочетете целия текст и да приемете посочените по-долу правила за защита на личните данни. В случай, че не сте съгласни с едно или повече от изброените правила, моля не използвайте този сайт.


1. С факта на публикуване на лични данни от физическо лице се приема, че физическото лице е дало съгласието си за обработване на личните му данни, включително и да се предоставят на трети лица, при ограниченията и съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.


2. В сайта се публикуват и обработват лични данни само ако те са предоставени доброволно от физическото лице. „Инвестор.БГ” АД не извършва проверка относно доброволността или верността на публикувани лични данни. В случай, че в сайта се съдържат лични данни, които физическото лице не е предоставило доброволно, или лични данни, които не са достоверни, то следва да бъдем уведомени незабавно.

3. Промяна на лични данни, публикувани в сайта, е допустима само от лицето, за което се отнасят.

4. В качеството си на администратор на лични данни, „Инвестор.БГ” АД се ангажира да:

- вземе технически мерки за защита срещу неразрешен достъп до лични данни на потребител на сайта;


- осигури техническа възможност за въвеждане, промяна, допълнение и изтриване на лични данни от потребител на сайта;


- спазва разпоредбите на ЗЗЛД и другите нормативни актове, приложими в Република България и относими към защитата и обработването на лични данни, при обработката на лични данни.


5. Физическото лице, търсещо работа, преценява самостоятелно дали и какви данни за себе си да предостави. Лицето разбира и приема, че наред с останалите си функции rabota.bg е и информационна платформа (публична среда), която позволява на работодатели, агенции за заетост и др.подобни лица да разглеждат CV-та, ако това е поискано от лицето, предоставило данните. Това означава, че CV-та могат да бъдат копирани, събирани и използвани от тези трети лица, над които rabota.bg не упражнява контрол. Някои от тях – работодатели, агенции за заетост и др.подобни могат да се намират и извън територията на Европейското икономическо пространство и е възможно да нямат еквивалентна на европейското законодателство защита срещу евентуално неправомерно използване на лични данни. Достъп до CV-та могат да имат работодатели в страната/европейското икономическо пространство и/или извън него, само ако е заявено желание от предоставилия данни автобиографията да бъде разглеждана от съответните групи лица.


Във връзка с използването на услугите на сайта rabota.bg ние обработваме лични данни при условията на Политиката за защита на личните данни, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от тези Условия.