Курс
Обява

Квалификационни курсове с придобиване на степен на професионална квалификация по професия "ГОТВАЧ"
Описание
Квалификационни курсове с придобиване на степен на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”Завършилите курса придобиват професионална квалификация по професия “Готвач” от област на образование “Услуги за личността” и професионално направление “Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг”, втора степен на професионална квалификация по специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”. На завършилите курса се издава удостоверение за професионално обучение от Център за професионално обучение.Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Готвач”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна. Трябва да има навършени 16 години и завършено основно образование.Завършилите курса имат големи възможности да се реализират в сферата на туризма – ресторанти, заведения за бързо хранене, кафе-сладкарници, столове, барове и други. Придобилите втора степен на професионална квалификация по професия “Готвач” могат да заемат длъжности, които съответстват на професията 5123 “Готвачи” от Националната класификация на професиите /НКП/. Могат да продължат обучението по друга професия от професионално направление “Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг”, като обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления при отчитане на спецификата им, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за всички професии от професионалното направление при отчитане на спецификата на вряка професия, се зачита. Могат да продължат обучението си и за придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалността “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” към професия “Ресторантьор”, както и за актуализиране и повишаване на придобитата професионална квалификация по професия “Готвач”.Разпределение на учебните предмети (модули, теми) и учебните часове по видове подготовка:

А. Задължителна професионална подготовка, в т.ч. обща и отраслова задължителна професионална подготовка: най-малко 600, в т.ч.

1. Теоретично обучение

2. Практическо обучение

Б. Специфична за професията: 60 часа.Обучението по професията “Готвач” – втора степен на професионална квалификация включва:

І. Обща задължителна професионална подготовка. Придобиват се следните професионални компетенции:

1. Знае и прилага основните здравословни и безопасни правила за безопасна работа на работното място, не замърсява при работа околната среда, поддържа лична и производствена хигиена и хигиена на работното място.

2. Познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата.

3. Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник.

4. Умее да работи в екип. Участва при разпределяне на задачите между членовете на екипа. Съдейства на членовете на екипа и търси помощ от тях при изпълнение на задачите. Отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложените задачи.

5. знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти.

6. използва основната професионална терминология в комуникация на чужд език. Ниво А2-В1 според Общата европейска рамка за владеене на чужди езици.

ІІ. Отраслова задължителна професионална подготовка. Придобиват се следните професионални компетенции.

1. Прилага санитарно-хигиенните изисквания за работа в ресторантьорството.

2. Прилага технологията за производство на кулинарни изделия и напитки.

3. Оперира с машини и съоръжения в ресторантьорството.

ІІІ. Специфична за професията “Готвач” задължителна професионална подготовка. Придобиват се следните професионални компетенции:

1. Спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

2. Спазва санитарно-хигиенните норми.

3. Следи за наличните хранителни продукти и осигурява ритмични заявки.

4. Съхранява правилно хранителните продукти.

5. Приготвя кулинарни изделия и напитки при точно спазване на рецепти.

6. Участва в разработване на нови менюта.

7. участва при разработване на нови рецепти на кулинарни изделия и напитки.

8. Ефективно използва материално-техническата база.Желаещите да бъдат включени в квалификационен курс за придобиване на професионална квалификация по професия или за повишаване на придобита професионална квалификация по същата или по специалност към друга професия от професионалното направление могат да получат допълнителна информация по телефон или e-mail.ЗАБЕЛЕЖКА:

Полетата “Начална дата” и “Крайна дата” са некоректно попълнени.За контакт:

ЕТ"Светлана Харалампиева"

aдрес на офиса: Варна, ул."Братя Шкорпил" №19

телефон за контакт: 052 620 144

e-mail: haralampieva@mbox.contact.bgЕТ"Светлана Харалампиева", АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ /Удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за Република България, издадено от министъра на труда и социалната политика под №318 от 03.02.2005г., валидно до 03.02.2008г./.

Адрес на офиса: Варна, ул."Братя Шкорпил" №19

телефон за контакт: 052 620 144
Цена на курса:
0 лв.
Вид на курса:
Категория:
Други курсове
Начална дата:
01.06.2005
Крайна дата:
21.06.2005
Място на провеждане:
Варна
Телефон:
052 620 144
Лице за контакт:
Светлана Харалампиева
Организация:
ЕТ"Светлана Харалампиева" - посредник по наемане на работа за Република България
Емайл:
haralampieva@mbox.contact.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 342 автобиографии и 39 496 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини