Обява

Инспектор
Описание
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА
Провеждане на ефективен и ефикасен надзор на заразните болести, противоепидемичен и държавен здравен контрол при спазване на разпоредбите и изискванията на законодателството на ЕС, на националното законодателство, както и на утвърдените стандартни оперативни процедури, ръководства или указания и прилагане на подхода за оценка на риска, с цел опазване на общественото здраве.
4. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ
4.1. Провеждане на активен епидемиологичен надзор на заразните болести.
4.2. Осъществяване на противоепидемичен и държавен здравен контрол за спазване на здравните изисквания в обектите с обществено предназначение, за продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и за факторите на жизнената среда.
5. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
5.1. Извършва активен епидемиологичен надзор на заразните болести. Организира, извършва, методично ръководи, контролира и отговаря за профилактичните и противоепидемични дейности в определени обекти с обществено предназначение, териториално-административни структури и огнища на заразни болести.
5.2. Приема постъпващата ежедневна или обобщена за определен период информация за заразните болести и своевременно регистрира получената информация в съответните учетни форми и журнали. Информира служителя, отговарящ за района, в който е възникнало съответното заразно заболяване, а при заразни заболявания, при които се налага предприемане на незабавни действия или при констатиране на повишена заболяемост от определена нозологична единица, възникване на епидемични взривове, взривове от инфекции, свързани с медицинското обслужване – уведомява и главните инспектори и директора на дирекция НЗБ. По график обобщава постъпилата информация и изготвя ежедневна (седмична) справка за заразните болести, регистрира я в дневник и го предоставя своевременно на висшестоящите управленчески нива за сведение и за изпращане на данните по предназначение.
5.3. Извършва дейности по национални и регионални програми и проекти в областта на надзора на заразните болести.
5.4. Извършва дейности, свързани с изпълнението на задачите за опазването на Република България от внос на заразни болести и реагиране при събития, представляващи заплаха за общественото здраве и и при възникване на събитие с международно значение.
5.5. Извършва задълбочени епидемиологични проучвания на заболелите от заразни болести, като резултатите отразява в карта за епидемиологично проучване. Участва в провеждането на епидемиологичните проучвания при епидемии от заразни болести и епидемични взривове, при взривове от хранителни заболявания, при взривове от инфекции, свързани с медицинското обслужване, при използване на биологични агенти за нанасяне на вреда на контролираната територия.
5.6. Осъществява методично ръководство и контрол на изпълнението на Националния имунизационен календар и по спазването на установените с нормативен акт изисквания за спазването на хладилната верига при транспортирането и съхранението на ваксините, за планирането и отчитането на имунизациите и на биопродуктите, за регистрацията на извършените имунизации, за приложението на биопродуктите (срок на годност, доза, начин, място, техника на извършване, интервали, съвместимост, спазването на медицинските противопоказания) в лечебните заведения.
5.7. Участва в провеждането и контрола на имунизационни кампании.
5.8. Участва в изпълнението на мероприятията по поддържане картотеката на новородените и проследяване избора на ОПЛ. Активно издирва подлежащите на задължителни имунизации без семеен лекар и съдейства на главния инспектор за обхващането им. Инспектор, който притежава диплома за завършено висше образование с образователна степен професионален бакалавър по... по специалността медицински фелдшер извършва задължителни, препоръчителни и целеви имунизации, вкл. извънредни, след получено информирано съгласие.
5.9. Инспекторът, определен със заповед на директора на РЗИ-Кюстендил за Материално отговорното лице за биопродуктите, средствата за тяхното прилагане и антивирусните лекарствени средства извършва следните дейности, при спазване на утвърдените процедури и вътрешни правила:
5.9.1. Отговаря за получаването на биопродукти, на средства за тяхното приложение и на антивирусни препарати и за правилното им транспортиране, когато се получават от Склад ваксини на МЗ.
5.9.2. Заприходява, съхранява, отговаря за разходването, разпределя и отписва ваксините, средствата за тяхното прилагане и антивирусните лекарствени средства.
5.9.3. Разпределя на биопродуктите, средствата за тяхното приложение и антивирусните препарати и ги предоставя на лечебните заведения, съобразно планираните количества, извършените имунизации/ приложените антивирусни лекарствени средства и изразходваните количества.
5.9.4. Отчита предоставените на лечебните заведения биопродукти, средства за тяхното приложение и антивирусни препарати по установения ред.
5.9.5. Работи с програмните продукти за движението (приход/ разход) на ваксините, средствата за тяхното прилагане и антивирусните лекарствени средства и с автоматизирани информационни системи по имунопрофилактика.
5.9.6. Участва в изготвянето на анализа на имунизациите и реимунизациите.
5.9.7. Проверява и приема и плановете на лечебните заведения за подлежащите на имунизации и реимунизации и за биопродуктите и обобщава данните.
5.9.8. Участва в планирането на имунизациите и реимунизациите и на биопродуктите на ниво област.
5.9.9. Проверява и приема Сведение 3-23А и електронните отчети за извършените от лечебните заведения имунизации и реимунизации, данните за приход/ разход на биопродукти от лечебните заведения, таблици за необхванати по трайни медицински противопоказания, таблици за необхванати по причини от немедицински характер, данни/ списъци за изразходените антивирусните лекарствени средства и др. и обобщава данните.
5.9.10. При невъзможност за използване на определено количество от даден биопродукт (антивирусен препарат) в рамките на срока на годност своевременно уведомява директора на дирекция НЗБ и главния инспектор, на когото е възложено със заповед на директора на РЗИ извършването на контрол и методично ръководство върху цялостната дейност по имунопрофилактиката, с оглед осигуряване на реализацията му.
5.9.11. Участва в сформирана със заповед на директора на РЗИ - Кюстендил комисия за изготвяне на протокол с описание на наличните в РЗИ - Кюстендил количества биопродукти и антивирусни лекарствени препарати с изтекъл срок на годност, с оглед тяхното бракуване.
5.10. Извършва насочен противоепидемичен контрол след преценка на риска и насочен здравен контрол при наличие на данни за възникнали инциденти и при постъпили в РЗИ сигнали.
5.11. Извършва проверки за спазване на здравните изисквания в лечебните заведения във връзка с регистрацията и издаването на разрешения за извършване на дейност от лечебните заведения.
5.12. Извършва систематичен държавен здравен контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания в определени със заповед на директора на РЗИ по брой, вид и/ или местоположение обекти с обществено предназначение и в определени териториално-административни структури, за извършваните в тях дейности, имащи значение за здравето на населението, за предлаганите в тях продукти и стоки, имащи значение за здравето на населението и контрол по спазване на здравните изисквания за факторите на жизнената среда.
5.13. За всеки обект, подлежащ на контрол води досие. Води досиета на ендемичните за геохелминтози населени места и на биотопите на анафилогенни комари на контролираната територия.
5.14. Взема проби и образци за лабораторни анализи от лица, от работна и битова среда, от персонал, проби за доказване на биологични агенти от апаратура, инструментариум, бельо и работно облекло на работещ персонал, повърхности, използван инвентар, консумативи, предмети за обслужване на болния и други епидемиологично значими обекти, от продукти и стоки имащи значение за здравето на населението, от околната среда (въздух, вода, почва).
5.15. Контролира изпълнението, ефективността и качеството на дезинфекциите, стерилизациите, дезинсекциите, дератизациите, изправността на стерилизационната апаратура и дейностите с опасни отпадъци.
5.16. Участва в организирането и провеждането на масовите изследвания и дехелминтизации на обекти с обществено предназначение, на населението в ендемичните селища и райони, за които отговаря, както и на професионални контингенти по епидемични показания.
5.17. Извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене.
5.18. Извършва организационно-методична и консултативна дейност в контролираните обекти.
5.19. Извършва здравно-промотивна дейност.
5.20. Работи съвместно с други органи и ведомства - Областната дирекция по безопасност на храните, РЗОК, областните и общински администрации, обществени и неправителствени организации и др.
5.21. Под ръководството на директора на дирекция НЗБ участва в изготвянето на планове, отчети и анализи. Подготвя за изпращане на съответните управленчески и информационни нива писма, справки и други. Планира и отчита извършената от него работа по установения ред.
5.22. Координира изготвянето на транспортни-план графици, план-графици за дежурствата в присъствено и в неприсъствено за РЗИ време в рамките на дирекцията, изготвянето на заявки за материали и консумативи и ги представя за обобщаване на главен инспектор.
5.23. Предписва провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, като определя срокове за тяхното изпълнение. Предписва отстраняване от работа на лица, които са болни или заразоносители и представляват опасност за здравето на околните. При неспазване на здравните изисквания за обектите с обществено предназначение, за продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и на максимално допустимите нива на факторите на жизнената среда дава задължителни предписания и определя срок за отстраняване на нарушенията. В случаите, когато е налице непосредствена опасност за живота и здравето на хората, за разпространение на заразни заболявания или за възникване на отравяния спира незабавно с предписание експлоатацията на обекта или на части от него или на съответната дейност, определя мерки за отстраняване на нарушенията и незабавно уведомява директора на РЗИ и директора на дирекция НЗБ. При съмнение за безопасността на продукти и стоки със значение за здравето на човека издава писмено предписание за спиране реализацията на стоки със значение за здравето на човека. Прави предложения до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки, предвидени в закон. Съставя актове за установяване на административни нарушения.
5.24. Системно повишава компетентностите и квалификацията си чрез вътрешни и външни форми на обучение.
5.25. Спазва трудовата дисциплина, грижи се за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността на други лица, пряко засегнати от неговата дейност, в съответствие с квалификацията си и дадените от работодателя инструкции. Използва правилно дадените му лични предпазни средства и предпазно работно облекло.
5.26. Спазва утвърдените процедури, вътрешни правила и др. относно управлението на отпадъците в РЗИ - Кюстендил.
5.27. Пази в тайна научаваните факти и обстоятелства при изпълнение на служебните задължения.
5.28. Познава и спазва Етичния кодекс за поведение на служителите в РЗИ Кюстендил.
5.29. Докладва административни пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами или нередности.
5.30. Участва във всяка друга дейност по надзора на заразните болести, държавния здравен и противоепидемичен контрол, в рамките на компетентността му, непосочена в настоящата длъжностна характеристика, но разпоредена от прекия му ръководител.
5.31. Изпълнява и спешно възникнали задачи, възложени от директора на дирекция НЗБ, главния секретар, заместник директора и директора на РЗИ.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Специални умения:
други специфични за длъжността и за административното звено изисквния: Област на висшето образование: „Социални, стопански и правни науки ”, Професионално направление: Администрация и управление. Работа с MS Office и в интернет среда.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов безсрочен

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 650 до 2200 лева на месец

Категория:
Здравеопазване
Държава:
България
Населено място:
Гр. Кюстендил
Дата:
12.Февруари.2021
Организация:
РЗИ - Кюстендил
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за РЗИ - Кюстендил може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 275 403 автобиографии и 42 966 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.