Обява

МИНЬОР
Ref.No:
3
Описание
1 работни места

Миньора извършва квалифицирани разкривноподготвителни работи, управлява и контролира машини при добива и оформянето на мраморни блокове по открит способ.
Основни задължения:
Спазват технологичната последователност за работа с отделните каменорезни машини при изземване на откривката, прокарване на вертикалния и хоризонтален сондаж, извършване на вертикалния напречен и надлъжен разрез, поставяне на достатъчно количество земна маса преди отделянето на отрязаните ламели, отделяне на същите с «КАТЕРПИЛАР» или багер, разчертаване и разкрояване на ламелите на стандартни мраморни блокове и подреждането им на определените за това площадки, товарене на същите при експедиция, почистване на работните площадки от отпадъчната земна е скална маса.
Спазва изискванията за качество на произвежданите мраморни блокове, като следи за височината и ъгъла на откоса на стъпалата, широчината и дължината на работната и неработна площадка, дължината на работния фронт, ъгъла на откоса на работния и неработен борд.
Не започва работа с неизправни, необезопасени и неукрепени машини и съоръжения, необезопасени електрически кабели и маркучи под налягане.
Контролира показанията на котролноизмервателните уреди и устройства необходими за нормалната работа на каменорезните машини и друго оборудване.
Извършва основно почистване от различни замърсители на поверените му каменорезни машини в края на работната смяна.
Опазва дадените му във връзка с работата диамантени въжета, материали, инструменти и други консумативи.
Взима участие при ремонта на неизправни и аварирали машини и съоръжения.
Познава и спазва инструкциите, предупредителните знаци и табели за безопасни условия на труд противопожарна защита.
Познава аварийния план при бедствия, аварии, пожари, наводнени и други опасности.
Познава Правилника за първа долекарска помощ.
Сигнализира незабавно Майстор миньора и Ръководител участъка при пожар, злополука, извършена кражба, авария, като при допусната авария в присъствието на Майстор миньора веднага съставя протокол, в който описва обстоятелствата и причините довели до аварията и го представя на Ръководител участъка за съгласуване и одобрение.
Ползва при работа осигурените му лични предпазни средства и работно облекло и полага грижи за опазването им.
Пази фирмената тайна и не извършва действия уронващи престижа и.
При разрешен отпуск за временна неработоспособност представя издадения болничен лист не по-късно от втория работен ден, считано от датата на издаването му.
Съставя необходимите документи за приетите и експедирани мраморни блокове и ги представя в счетоводството но дружеството.
Съставя таблицата за явяване и неявяване на работа и прави предложение за определяне окончателното месечно трудовото възнаграждение на работниците в участъка.

Задължително се явява на периодичните медицински прегледи, организирани от работодателя.
Спазва Правилника за вътрешния трудов ред.

Кандидатът да притежава Удостоверение за управление на работни машини
Изисквания към кандидата
Образование: , Профил:

Езикови познания:
Турски език

Трудов опит:
Без професионален опит

Ние предлагаме

Категория:
Металургия и минно дело
Държава:
България
Населено място:
Гр. Благоевград
Адрес:
добивен рудник „Илинденци”
Дата:
17.Март.2023
Организация:
Адвокат Ерик Михайлов Борисов
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Адвокат Ерик Михайлов Борисов може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 283 883 автобиографии и 44 373 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.