Обява

РЪКОВОДИТЕЛ УЧАСТЪК ЗА ДОБИВ (Код по НКПД: 13226006)
Ref.No:
2
Описание
Ръководителя на участък планира, управлява и координира цялостната дейност по подготовката, добива и експедицията на мраморни блокове при добив по открит способ. Основни задължения:
Упражнява контрол по спазването на технологичната последователност за добив на мраморни блокове по открит способ в зависимост от установената добивна технология и избраната система на разработване, като се започне от разкривноподготвителните работи, прокарване на вертикалния и хоризонтален сондаж, извършване на вертикалния на-пречен и надлъжен разрези, отделянето на отрязаните ламели, разчертаване и разкрояване на ламелите на стандартни мраморни блокове, товарене, експедиция и редовно почистване на работните площадки от технологичния отпадък.
Упражнява контрол по спазване изискванията на стандарта за качество на произвежданите мраморни блокове, като следи добитите блокове да имат форма на правоъгълен паралелепипед или близка до нея, определя линейните размери, изчислява обема на бло-ковете и нанася данните върху две съседни страни с неизмиваема боя, приема същите от майстор миньора и ръководи подреждането и във временния склад и предпазването от механични повреди, омасляване и оцветяване.
Координира, работата на майстор миньорите.
Изготвя заявки за необходимите във връзка с работата машини, диамантени въже-та, запасни части, инструменти, работно облекло и лични предпазни средства, материали и други консумативи и контролира опазването им от разхищение, неправомерно и не-целесъобразно използване и потвърждава тяхното влагане в производството, като под-писва исканията за разход.
Контролира участието на работниците при ремонта на неизправни и аварирали машини и съоръжения.
Контролира спазване инструкциите, предупредителните знаци и табели за безопастни условия на труд противопожарна защита.
Познава аварийния план при бедствия, аварии, пожари, наводнени и други опасности.
Познава Правилника за първа долекарска помощ.
Сигнализира незабавно Изпълнителния директор при пожар, злополука, извършена кражба и допусната авария, като при авария преглежда съставения от работника протокол, произнася се за верността на причините и го предава веднага на Главния механик за одобрение.
Контролира задължителното използване при работа осигурените на работниците личи предпазни средства и работно облекло.
Не допуска работа с неизправни, необезопасени, неукрепени машини, съоръжения,
необезопасени ел.табла, електрически кабели и маркучи под налягане.
При доказана необходимост предлага промени в числеността квалификационния състав на работниците в участъка.
Пази фирмената тайна и не извършва действия уронващи престижа и.
При разрешен отпуск за временна неработоспособност представя издадения болничен лист не по-късно от втория работен ден, считано от датата на издаването му.
Съдейства за нормален социално-психологически климат сред работниците.
Прави предложение до ръководителя за налагане или отменяне на дисциплинарни наказания.
Съставя необходимите документи за приетите и експедирани мраморни блокове и ги представя на счетоводството но дружеството.
Съгласно издадена заповед на Изп. Директор в която определя лицата за провеждане на инструктажите на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, провежда ежедневен инструктаж, инструктаж на работното място и периодичен инструктаж, ако е упоменато в заповедта провежда начален инструктаж на всички други лица, които ще посещават производствените звена, като го регистрира в книга за начален инструктаж без да издава служебна бележка, извънреден инструктаж провежда ако има персонална заповед за това.

Съставя таблицата за явяване и неявяване на работа и прави предложение за определяне окончателното месечно трудовото възнаграждение на работниците в участъка.
Задължително се явява на периодичните медицински прегледи, организирани от работодателя.
Спазва Правилника за вътрешния трудов ред.

Изисквания към кандидата

Езикови познания:
Турски език

Трудов опит:

Специални умения:
- Преминат курс за професионална квалификация "Миньор на мрамор/естествен камък" - Организаторски умения - Отговорност - Работа в екип

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов срочен

Трудово възнаграждение:
1000 лева на месец

Категория:
Физически / Ръчен труд
Държава:
България
Населено място:
Гр. Благоевград
Адрес:
добивен рудник „Илинденци”
Дата:
10.Януари.2023
Организация:
Адвокат Ерик Михайлов Борисов
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Адвокат Ерик Михайлов Борисов може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 283 363 автобиографии и 44 297 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.