Обява
Българска народна банка

Оператор, въвеждане на данни, информатик в дирекция „Информационни системи“, отдел „Обработка на данни“
Описание
Обща характеристика на длъжността:

Наблюдение и контрол на функционирането на информационните системи, експлоатирани от отдел „Обработка на данни“. Стартиране и приключване на счетоводния ден в БНБ. Генериране на ежедневните баланси на БНБ. Архивиране на данни по утвърдени процедури. Обмен на информация по определен график с външните за БНБ системи БОРИКА, БИСЕРА и СЕБРА. Предоставяне на информация по електронен път на клиенти на БНБ.

Изисквания:

• Средно образование;

• Владеене на английски език – ниво А1 според европейската езикова рамка;

• Задълбочени познания и опит в работа с Windows, Microsoft Office, Internet;

• Познания в областта на банковото счетоводство;

• Умения за работа в екип.

Работното време е на три смени – първа, втора и нощна, без събота и неделя и официални празници.

С предимство ще се ползват кандидатите с опит като оператори на информационна система.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 21.06.2024 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02/9145 1253 и 02/9145 1455.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов безсрочен

Ниво в йерархията:
Административен персонал

Категория:
ИТ и Компютърни специалисти
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
гр. София 1000, пл. \"Княз Александър І\" № 1
Дата:
16.Май.2024
Организация:
Българска народна банка
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Българска народна банка може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 286 443 автобиографии и 44 941 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.