Обява

Младши експерт
Описание


I. Комисията за защита на личните данни обявява конкурс за длъжността „младши експерт“ – 1 щатна бройка, в отдел „Административно-правно обслужване” към дирекция „Управление на ресурсите и административно-правно обслужване” в Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/, която е определена за заемане от държавен служител, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, при следните условия:
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
- Минимална образователна степен – професионален бакалавър;
- Професионално направление – право, администрация и управление, икономика, обществени комуникации и информационни науки, информатика и компютърни науки, история и археология;
- Професионален опит – не се изисква професионален опит;

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- Отлично познаване на Закона за защита на личните данни и Правилника за дейността на КЗЛД и нейната администрация;
- Висока компютърна грамотност – работа с електронни документи и бази от данни;
- Владеене на английски език - минимум ниво B1 съгласно европейската езикова рамка.

3. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- систематизира, издирва, оценява и организира съхранението и използването на архивни документи;
- приема в архива документи от деловодството;
- отговаря за контрола и опазването на документите, постъпили в архива;
- оказва методическа помощ и контролира архивните процеси;
- контролира и отговаря за предаването на документите от архива и копия от тях
- при нужда съдейства за намирането на необходимите архивни документи;
- следи за сроковете на съхранение на документите в архива;
- приема и своевременно регистрира получената за деня кореспонденция свързана със сигнали подадени по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;
- спазва пълна конфиденциалност при изпълнение на служебните си задължения;
- приема, регистрира и изпраща в съответните структурни звена на Комисията входящата кореспонденция;
- води отчетност за получената и изпращана кореспонденция, като своевременно регистрира получената за деня кореспонденция
- в съответствие с резолюцията организира и насочва предаването на документите до съответния служител за изпълнение;
- осигурява и подготвя технически материалите за заседанията на Комисията и приетите актове;
- подготвя приключената документация за изпращане до адресантите;
- води картотека за преминалите през деловодството документи и осъществява контрол върху сроковете за тяхното изпълнение;
- оказва съдействие при провеждане на заседанията на КЗЛД;
- архивира протоколите от заседанията на КЗЛД на електронен и хартиен носител;
- приема ежедневно обаждания на граждани и предоставя при необходимост поисканата от тях информация;
- отговаря за ежедневното разпределение на пресата;
- при служебна необходимост да изпълнява служебните си задължения и в извънработно време;
- изпълнява и други конкретно възложени и свързани с длъжността задачи.
4. Основна месечна заплата за длъжността – в границите от 933 лв. до 2200 лв., съобразно придобития професионален опит.
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.
5. Начин на провеждане на конкурса:
- Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и такива, свързани с устройството и функционирането на КЗЛД.
- Интервю.


II. Общи условия за провеждане на конкурсите:
6. Необходими документи за участие в конкурса:
6.1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
6.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
6.3. Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
6.4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
6.5. Копие от документ удостоверяващ владеене на английски език ниво B1.
6.6. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива);
На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
7. Място и срок на подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София – 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, стая № 102 – деловодство или по електронен път на kzld@cpdp.bg в 10-дневен срок за прием на документи, считано от дата на обявяване в Портала за работа в държавната администрация- https://jobs.government.bg. Срокът изтича в 17:00 часа на последния ден.
8. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
Списъци или друга информация във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на Комисията за защита на личните данни, на горепосочения адрес и на интернет страницата на КЗЛД - www.cpdp.bg

Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:
Без професионален опит

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 933 до 2200 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Дата:
11.Юли.2024
Организация:
Комисия за защита на личните данни
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Комисия за защита на личните данни може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 286 495 автобиографии и 44 965 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.