Обява

Конкурс за длъжността „Държавен експерт” – 2 щатни бройки в отдел „Напояване и сдружения за напояване”, дирекция „Хидромелиорации”
Описание
1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Степен на завършено образование – висше;
- Минимална образователна степен – магистър;
- Минимален професионален опит – 4 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит II младши ранг;
1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
- Област на висше образование (професионална област): социални, стопански и правни науки, технически науки;
- Компютърна квалификация - MS Office.

2. Описание на длъжността:
Изготвяне на високопрофесионални експертни анализи, прогнози, оценки и становища, свързани с управление на водностопанските и хидромелиоративните системи и съоръжения. Разработване на проекти на нормативни актове в областта на хидромелиорациите и комплексното използване на водните ресурси. Разработване на планове, проекти и програми за развитие на хидромелиорациите, включително за изграждане, ремонт и поддържане на хидромелиоративните обекти за напояване, с цел ефективно използване на водите за напояване.

3. Начин за провеждане на конкурса:
- Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и за устройството и функционирането на Министерството на земеделието и храните;
- Интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл) - по образец;
- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага1;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова или осигурителна книжка) или придобит ранг като държавен служител - при наличие.
Професионалният опит за извършване на дейност в чужбина се доказва с официални документи, издадени от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава.
Образци на документите можете да намерите на:
http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/karieri/konkursi/

5. Срок за подаване на документите: от 10.07.2024 г. до 19.07.2024 г., включително.

6. Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието и храните, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55 – Център за административно обслужване, гише „Деловодство”.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:
- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
- чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.
При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
- по електронен път, на електронен адрес:
edelovodstvo@mzh.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

7. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурсите:
На интернет адрес: http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/karieri/konkursi/
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 933 до 3500 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
10.Юли.2024
Организация:
Министерство на земеделието и храните
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Министерство на земеделието и храните може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 286 519 автобиографии и 44 973 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.