Обява

Старши експерт
Описание
КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Опазване от вредното въздействие на водите”, дирекция „Хидромелиорации”

1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Степен на завършено образование – висше;
- Минимална образователна степен – бакалавър;
- Минимален професионален опит – 2 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит IV младши ранг;
1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
- Област на висше образование (професионална област) - технически науки, социални, стопански и правни науки;
- Компютърна квалификация – MS Office.

2. Описание на длъжността:
Изготвяне на експертни становища в областта на хидромелиорациите. Събиране и обработване на предложенията за включване на хидромелиоративни обекти в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Обработване база данни на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите – публична държавна собственост. Обобщаване и предлагане за включване в инвестиционната програма на министерството за проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на хидромелиоративни обекти.
3. Начин за провеждане на конкурса:
- Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и за устройството и функционирането на Министерството на земеделието и храните (МЗХ);
- Интервю

4. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС;
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС) - по образец;
- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова или осигурителна книжка) или придобит ранг като държавен служител - при наличие.
Професионалният опит за извършване на дейност в чужбина се доказва с официални документи, издадени от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава.

5. Срок за подаване на документите: от 09.07.2024 г. до 18.07.2024 г. /включително/.

6. Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието и храните, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 – Център за административно обслужване, гише „Деловодство“.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
- чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.
При подаване на документите на хартиен носител на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
Документите могат да бъдат подадени и по електронен път, на електронен адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика се изпраща на кандидата по електронен път.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

7. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса: На интернет адрес: http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/karieri/konkursi/

8. Размер на основна заплата за длъжността: 933 - 2900 лв.**
** Индивидуалният размер на основната месечна заплата ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

9. Допълнителна информация:
Съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДСл българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ), се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. Обстоятелството следва да бъде удостоверено чрез документ за премината срочна служба в доброволния резерв при кандидатстването за длъжността.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 933 до 2900 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
9.Юли.2024
Организация:
Министерство на земеделието и храните
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Министерство на земеделието и храните може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 286 495 автобиографии и 44 965 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.