Обява

Началник-отдел"Местни приходи"
Описание
На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1,чл.14,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-15- 868/07.06.2024 год. на Кмета на Община Разлог

Обявява конкурс за длъжността :Началник-отдел“Местни приходи“ в Общинска администрация-гр.Разлог.

1. Минималните изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, както и специфичните изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на съответната длъжност, като се посочват съответните разпоредби, предвиждащи специфични изисквания;
1.1.Кандидатите да отговарят на условията по чл.7,ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;
1.2.Образование-висше, минимална образователна степен: бакалавър;
1.3.Минимален ранг за заемане на длъжността- III младши;
1.4.Вид правоотношение- служебно;
1.5.Минимален професионален опит-4 години;
1.6.Изисквания и компетентности: управленска компетентност, работа в екип,комуникативна компетентност,ориентация към резултати, фокус към клиента /вътрешен/външен/, професионална компетентност и дигитална компетентност.

2.Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсна длъжността и интервю.

3.Необходими документи:
3.1.Писмено заявление за участие в конкурса по образец /Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /;
3.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
3.4.Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит.

4.Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация- гр.Разлог, намиращ се в сградата на Читалище ”15.IХ.1903-1909г.”-гр.Разлог, ул.”Шейново”№2 лично от кандидата или чрез пълномощник и на електронна поща –fo@razlog.bg
Документи могат да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението по т.3.1 и декларацията по т.3.2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
Срок за подаване на документите: 14-дневен срок от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61,ал.1 от Закона за администрацията, специализиран сайт за търсене на работа и на интернет страницата на общината.

5. Служителите, определени да приемат документите извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидатите за пречките за назначаване при наличие на посочените в чл.7,ал.2 от Закона за държавния служител и в други нормативни документи. В случаите по чл.17,ал.6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители информация за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.


6. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

7.С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

8. Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.4 не се регистрират.

9.Списъците за допуснати и недопуснати кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Община Разлог: www.razlog.bg

10. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Общинска администрация-гр.Разлог и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.-/от 933-2000 лв./
11.Кратко описание на длъжността: Организира дейността при реализиране политиката на Общината в областта на установяване, обезпечаване, планиране, събиране и отчитане на приходите от местни данъци и такси,чрез:разработване на програми, становища и проекти на местни нормативни документи, свързани с дейността на отдела; планира дейности, свързани с приходите от местни данъци и такси; Оказва методическа помощ свързана с прилагането на нормативните актове в областта на отдела.
12.Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Висше управленско ниво

Трудово възнаграждение:
От 933 до 2000 лева на месец

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Разлог
Адрес:
ул."Стефан Стамболов"№1
Дата:
7.Юни.2024
Организация:
Община Разлог
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Община Разлог може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 286 469 автобиографии и 44 950 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.