Обява

Младши експерт
Описание
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

I. Конкурсът се провежда за длъжността „младши експерт“ – 4 щатни бройки, в дирекция „Канал за външно подаване на сигнали” в Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/, която е определена за заемане от държавен служител, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
- Образование – висше юридическо
- Образователна степен – магистър
- Професионален опит – не се изисква
- Професионална област – право
- Придобита юридическа правоспособност. При липса на юридическа правоспособност, служителят следва да придобие същата до една година, считано от датата на назначаването.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- Владеене на английски език на ниво B2 или по-високо, съгласно Европейската езикова рамка;
- Отлично познаване на Закона за защита на личните данни и Правилника за дейността на КЗЛД и нейната администрация, Закона за администрацията; Закона за административните нарушения и наказания; Административно-процесуалния кодекс; Придобита юридическа правоспособност.

3. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- Изготвяне на проекти на правни становища, на процедури, правила, методики, указания, разяснения, насоки, препоръки и най-добри практики за прилагане на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, и извършването на проучвания във връзка с това;
- Предоставяне или обмен на информация с институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз, вкл. предоставянето на ежегодна статистическа информация на Европейската комисия по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;
- Осъществяване на контрол за спазването на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;
- Изпълнение на дейностите по разглеждане на сигнали, получени по вътрешен канал в КЗЛД, в качеството на задължен субект по чл. 12 от ЗЗЛПСПОИН.

4. Преки задължения:
- Разглежда сигналите, получени по външен канал, по чл. 3 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;
- Разглежда сигнали, получени по вътрешен канал по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;
- Предприема действия по осигуряването на правна защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;
- Изготвя анализи, становища, доклади и предложения във връзка с функциите на дирекцията и прилагането на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и извършва проучвания по въпроси от компетентността на дирекцията;
- Участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на подаването на сигнали или публичното оповестяване на информация за нарушения и защитата на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;
- Участва в изготвянето на проекти на методически указания към задължените субекти по чл. 12 и към компетентните органи по чл. 20 от ЗЗЛПСПОИН;
- Подпомага дейността по осъществяване на контрол по спазване на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;
- Обработва и обобщава получената статистическа информация от задължените субекти по чл. 29, ал. 2 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;
- Участва в провеждането на обучения и информационно-разяснителна дейност по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;
- Извършва вписвания в регистрите по чл. 79а, ал. 2, т. 4 и 5 от Правилника за дейността на комисията за защита на личните данни и на нейната администрация;
- Дава консултации по въпроси, свързани с приложението на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;
- Участва в извършване на проверки по реда на ЗЗЛПСПОИН; извършва дейности и процедури по съставяне и връчване на актове за установяване на административни нарушения по реда на ЗЗЛПСПОИН и Закона за административните нарушения и наказания;
- Осъществява процесуално представителство пред съда по жалби срещу актове на председателя на КЗЛД и на комисията, по въпроси от компетентността на дирекцията, и предоставя текуща информация на комисията по движението на съдебните дела във връзка с тези производства (При придобита юридическа правоспособност. При липса на юридическа правоспособност, след придобиването ѝ);
- Текущо изпълнява и други законосъобразни задачи, възложени от прекия ръководител

5. Основна месечна заплата за длъжността – в границите 933 лв. до 2 200 лв., съобразно придобития професионален опит.
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

6. Начин на провеждане на конкурса:
- Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и такива, свързани с устройството и функционирането на КЗЛД.
- Интервю.

II. Общи условия за провеждане на конкурсите:

7. Необходими документи за участие в конкурса:
7.1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
7.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
7.3. Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен, която се изисква за длъжността*;
*Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
7.4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
7.5. Копие от документ, удостоверяващ придобита юридическа правоспособност;
7.6. Копие от документ удостоверяващ владеене на английски език ниво B2.
7.7. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива);
На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

8. Място и срок на подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София – 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, стая № 102 – деловодство или по електронен път на адреса за електронна поща на КЗЛД, в 14-дневен срок за прием на документи, считано от дата на обявяване в Портала за работа в държавната администрация. Срокът изтича в 17:00 часа на последния ден.

9. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
Списъци или друга информация във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на Комисията за защита на личните данни, на горепосочения адрес и на интернет страницата на КЗЛД

Изисквания към кандидата
Образование: Магистър, Профил: Право

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:
Без професионален опит

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов безсрочен

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 1500 до 1900 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Дата:
7.Юни.2024
Организация:
Комисия за защита на личните данни
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Комисия за защита на личните данни може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 286 469 автобиографии и 44 950 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.