Обява

Държавен одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС
Описание
ИА „Одит на средствата от ЕС“ търси да назначи служител по служебно правоотношение за заемане на длъжност по заместване (при условията на чл. 15 от Закона за държавния служител) или чрез временно преместване от друга администрация (при условията на чл. 81б от Закона за държавния служител), за определен срок, но не повече от завръщане на титуляра на длъжността.
Наименование на длъжността: „държавен одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС“ в отдел „Одити на средствата по регионална политика“, дирекция „Одитна дейност“ в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“
1. Минималните изисквания за заемане на длъжността са:
- образование: висше - магистър;
- минимален професионален опит - 4 (четири) години опит и/или
- минимален присъден ранг - II младши.
2. Специфични изисквания за длъжността са:
- сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите, или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор (CIA или CGAP).
3. Допълнителните изисквания за длъжността са:
- висше образование - професионална област: икономика.
- минимален професионален опит - 4 (четири) години трудов и/или служебен стаж в областта на контрола и/или одита, и/или счетоводството, от които 2 години опит в областта на одита на средства от Европейския съюз;
- добро владеене на английски език - писмено и говоримо на ниво, позволяващо разбирането на професионални материали (отличното владеене е предимство);
- опит в областта на финансовия одит
- умения за обработване на дигитална информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, работа с MS Office, правно-информационни продукти, Internet.
4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят, са:
- писмено заявление за заемане на длъжността (свободен текст с посочен телефон и e-mail адрес за кореспонденция);
- подробна професионална автобиография;
- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища) и за допълнителни квалификации;
- копие на служебна книжка, удостоверяваща налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, заемане на длъжност при пълно работно време - ако кандидатът работи по служебно правоотношение;
- копия на други документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит - служебна и/или трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такива);
- Декларация за съгласие за обработка на личните данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО - по образец.
5. Документите следва да бъдат представени, в срок до 23.05.2024 г. включително, в сградата на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” на ул. „Славянска” № 4, гр. София, стая № 501, ет. 5 - всеки работен ден от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа, или по електронната поща на електронен адрес: aeuf@minfin.bg, като в този случай заявлението следва да бъде подписано от кандидата с електронен подпис.
6. С подалите заявления кандидати ще бъде проведено събеседване, за което същите ще бъдат информирани.
7. Основната заплата за длъжността: от 933 лв. до 4200 лв. (която при назначаване ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).
8. Описание на длъжността: Държавният одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС извършва одитна и методологична дейност по програмите, съфинансирани от фондовете на ЕС и други донори, в съответствие с международно признатите стандарти за одит и приложимите европейски и български нормативни актове, указания на Европейската комисия, одитни наръчници и другата приложима методология на ИА ОСЕС. Участва в подготовката на информация за отчитане и обобщаване на резултатите от извършената одитна дейност от отдела; Организира, ръководи и участва в изпълнението на одитни ангажименти по програми, свързани с регионалната политика и съфинансирани от ЕФРР и от Кохезионния фонд за програмни периоди 2014 - 2020 г. и 2021 - 2027 г., като извършва конкретни одитни процедури в съответствие с международно признатите стандарти за одит и приложимите европейски и български нормативни актове, указания на Европейската комисия и одитни наръчници на ИА ОСЕС, съгласно годишния одитен план на агенцията и/или заповедта за одитния ангажимент; Извършва текущ контрол на качеството на одитните ангажименти; Участва, при възлагане, в извършването на последващи проверки на качеството на одитните ангажименти или участва в одитни мисии за проверка на дейността на ИА ОСЕС; Изготвя проекти на одитни стратегии и техните актуализации, проекти на годишен контролен доклад и на годишно становище, както и проекти на документи за приключване по програмите; Извършва контрол и подготвя информация, необходими в процеса на комуникация и координация със структурите на Европейската комисия, Европейската сметна палата и с други институции, органи и организации в областта на одита по съответните програми; Организира и участва в срещи на одиторските екипи; Координира и контролира работата на външни изпълнители, извършващи експертни и/или одитни дейности; Участва, при възлагане, в разработването на образци на специфични работни документи за изпълнение на одитните ангажименти и в разработването и актуализирането на одитна методология за нуждите на ИА ОСЕС и др.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов срочен

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Дата:
10.Май.2024
Организация:
ИА "Одит на средствата от ЕС"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за ИА "Одит на средствата от ЕС" може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 286 375 автобиографии и 44 918 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.