Обява

“Юрисконсулт” в отдел „Методология на административнонаказателната и инспекционната дейност“ , Дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“
Ref.No:
“юрисконсулт”
Описание
Чрез осъществяване на процесуално представителство на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и оказване на правна помощ и консултации на служителите на агенцията при издаване на индивидуалните административни актове и търсенето на административнонаказателна отговорност, допринася за законосъобразното прилагане на нормативните актове, свързани с трудовото законодателството и законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър, Профил: Право

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Специални умения:
Кратка визитка: Главна инспекция по труда е създадена с указ на Княз Фердинанд през 1907г; ИА „Главна инспекция по труда“ осъществява цялостен контрол върху спазването на трудовото законодателство във всичките му икономически дейности, както и специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, с трудовата мобилност и трудовата миграция, с насърчаването на заетостта, включително и заетостта на хората с увреждания, както и по десетки други нормативни актове; Агенцията разполага с 28 териториални дирекции със седалища в областните градове в страната; Над 115 години инспекторите гарантират правата на българските работници и служители. Служителите на Агенцията: Получават допълнителен платен годишен отпуск в размер до 12 работни дни; Имат възможност за кариерно развитие въз основа на оценка за индивидуално изпълнение на заложените цели в работния план; Участват в обучения за служебно и професионално развитие; Получават допълнително възнаграждение, в зависимост от отработеното време и получената оценка за изпълнение на длъжността; Получават ежегодна сума за облекло; Получават средства за корекция на зрението, при доказана необходимост, вследствие проведените профилактични медицински прегледи; Участват в различни мероприятия ( проверки, кампании, информационни дни и др.), организирани от Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) и Европейския орган по труда (ELA) на територията на държави членки на ЕС; Участват в дейността на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) и работните групи, сформирани към него; Участват в сътрудничеството и обмена на информация между държавите членки в рамките на дейността на Европейския орган по труда (ELA); Участват в международни програми и проекти. Минимални и специфични изисквания за длъжността, определени в нормативен акт: 1. Степен на завършено образование: висше – магистър, специалност „Право“; 2. Професионален опит: не се изисква или придобит ранг - V младши. 3. Специални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове: придобита юридическа правоспособност. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 1.Компютърна грамотност – MS Office /Word, Excel/ и Internet. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите: Аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността – от 1500* лева. * При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията. Конкурсът ще се проведе чрез: 1.Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и такива, свързани с устройството и функционирането на ИА ГИТ. 2.Интервю. Необходими документи за участие в конкурса: 1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/. 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл. 3. Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен, която се изисква за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага; 4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит. 5. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива). На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. Документите се подават в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адреса на ИА „Главна инспекция по труда“ – гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3 от 9.00 до 17.00 часа. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на e_mail: radoslava.sirakova@gli.government.bg, като заявлението за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл., следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Телефон за информация: 02 8101 715. Списъците с имената на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса, да се обявяват на информационното табло във фоайето на ИА „Главна инспекция по труда“ – гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3 и на интернет адрес: http://gli.government.bg/. Краен срок за подаване на документи: 21.05.2024 г. включително.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
1500 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3 от 9.00 до 17.00 часа.
Дата:
7.Май.2024
Организация:
ИА ГИТ
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за ИА ГИТ може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 286 408 автобиографии и 44 921 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.