Обява

„Началник на отдел “Управление и поддръжка на ЕЕСМ”” в дирекция „Оперативно наблюдение и поддръжка на системи“
Ref.No:
ИА_ИЕУ-1656
Описание
Конкурс за заемане на една вакантна щатна длъжност „началник на отдел “Управление и поддръжка на ЕЕСМ”” в дирекция „Оперативно наблюдение и поддръжка на системи“ към Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“, при следните условия:

I. Минимални изисквания съгласно класификатора на длъжностите в администрацията:
• Степен на завършено образование: висше - магистър;
• Професионална област на висше образование: Технически науки;
• Професионален опит: 4 години ръководен опит или минимален ранг за длъжността III младши.

II. Специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
Разрешение за достъп за работа с класифицирана информация до ниво на сигурност „Секретно“ по Закона за защита на класифицираната информация, като класираните кандидати ще бъдат проучени за надеждност, съгласно чл. 150, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация.
Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп.

III. Допълнителна квалификация, носеща предимство на кандидатите:
• Компютърна грамотност: работа с MS Office, работа с INTERNET;
• Езикови умения: владеене на английски език или друг език на ЕО е предимство;
• Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

IV. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
• Ръководи, координира, контролира и разпределя цялостната дейност на отдел „Управление и поддръжка на ЕЕСМ” (УПЕЕСМ);
• Подпомага директора на дирекция „Оперативно наблюдение и поддръжка на системи“ в управлението, наблюдението, поддръжката, експлоатацията и развитието на ЕЕСМ (единната електронно съобщителна мрежа);
• Участва в изготвянето и актуализирането на правила за използване на ЕЕСМ и
правила, инструкции, указания, процедури, планове и други документи, свързани с поддръжката, експлоатацията и развитието й;
• Организира и контролира изготвянето на технически задания свързани с развитието на ЕЕСМ;
• Координира и контролира създаването и поддържането на актуална информация за инфраструктурата, системите и потребителите на ЕЕСМ;
• Координира и контролира администрирането, поддръжката и развитието на ЕЕСМ;
• Участва при изготвянето на годишен план за капиталовите разходи на ИА “Инфраструктура на електронното управление“;
• Участва в проучването и изготвянето на експертни становища за техническите възможности за включване на нови потребители към ЕЕСМ;
• Подпомага потребителите на ЕЕСМ във връзка с определяне на потребностите им от електронни съобщения;
• Подпомага директора на дирекция „Оперативно наблюдение и поддръжка на системи“ при организацията и координацията на мероприятия по защита на управлението на ЕЕСМ от нерегламентиран достъп;
• Участва при изготвянето на становища при съгласуване на инвестиционни проекти, свързани с развитието на ЕЕСМ;
• Участва в изготвянето на експертни анализи, становища и програми за използването на единната електронна съобщителна мрежа;
• Подпомага директора на дирекция „Оперативно наблюдение и поддръжка на системи“ при планиране, анализ и предприемане на мерки за оптимизация, развитие и интегриране на ЕЕСМ;
• Организира контрола по изпълнението на резолюциите на директора и изготвя справки за неизпълнените в срок задачи;
• Участва в изготвянето на анализи за състоянието на мрежата, предлага и осигурява изпълнението на мерки за повишаване на сигурността, надеждността, независимостта и качеството на електронните съобщения, предоставяни от ЕЕСМ;
• Участва в изготвянето на правила и процедури за взаимодействие и обмен на информация между потребителите на ЕЕСМ;
• Участва в разработването на вътрешноведомствени нормативни документи;
• Прави мотивирани предложения за кадровото осигуряване на отдела, за създаването и поддържането на изнесени работни места, за структурата и промени в организацията на работата;
• Участва в разработването на ежегодните програми на агенцията за финансово и материално осигуряване на дейността по поддръжка и ремонт на електронната съобщителна инфраструктура, комутационни и преносни системи, съобщителни обекти със специално предназначение и други елементи на изградената ЕЕСМ;
• Участва в работата на комисии, експертни съвети, ведомствени и междуведомствени работни групи по проблемите на поддържането, експлоатацията и развитието на единната електронна съобщителна мрежа;
• Участва в създаването, поддръжката и актуализацията на планове, програми и инструкции за подготовка на служителите на агенцията в готовност за работа при бедствия и при обявяване на режими "положение на война", "военно положение" или "извънредно положение";
• Участва в междуведомствени и международни работни групи и експертни съвети, свързани с информационни и комуникационни мрежи и системи;
• Следи промените в нормативната база и организира актуализирането на вътрешно нормативните документи от компетентността на отдела.

V. Информация за начина на определяне на размера на основната заплата съобразно изискванията за съответната длъжност и вътрешните правила на съответната администрация:
Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация:
При професионален опит до 5 г. – от 933 лв. до 2300 лв.
При професионален опит от 5 г. до 11 г. – от 933 лв. до 3000 лв.
При професионален опит над 11 г. – от 933 лв. до 3400 лв.

VI. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и интервю.

VII. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител, ако има такъв – трудова, служебна или осигурителна книжки и други документи по решение на кандидатите (за удостоверяване на областта на професионалния опит, кандидатите могат да прилагат длъжностни характеристика за заеманите от тях длъжности.)
Забележка: Образец на документите по т. 1 и т. 2 са достъпни чрез обявата в Административния регистър.

VIII. Място и срок за подаване на документите:
Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ на адрес – гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, всеки работен ден от 14:00 до 17:00 часа.
Документите за участие в конкурса може да се подават по електронен път, на електронна поща HR@e-gov.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
При подаване на заявленията, кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служител на отдел „Човешки ресурси“ приемащ документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
На кандидатите подали документи за участие в конкурса по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат по електронен път на посочена от кандидатите електронна поща.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са предоставени всички посочени в тях документи. Заявленията, които са подадени след изтичане на срока, посочен в обявата, не се регистрират.

Срок за подаване на документите за участие в конкурса: 10-дневен от публикуването на обявлението за конкурса.

Телефон за информация: 02/949 2340 .

Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на агенцията, раздел „Конкурси“: https://iaieu.egov.bg .
Краен срок за подаване на документи в деловодството на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" и на посочената електронна поща:17:00 часа на 11.04.2024 г.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър, Профил: Професионална област на висше образование: Технически науки

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Висше управленско ниво

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
www.iaieu.egov.bg
Дата:
1.Април.2024
Организация:
Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление\"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление\" може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 286 246 автобиографии и 44 890 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.