Обява

Конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Поддържане на бази данни на СИЗП”, дирекция „Идентификация на земеделските парцели”
Описание
1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Степен на завършено образование – висше;
- Минимална образователна степен – професионален бакалавър;
- Минимален професионален опит – не се изисква;
2.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
- Област на висше образование (професионална област) – науки за земята, икономика;
- Компютърна квалификация - работа с ГИС софтуер, работа с високо-точни GPS устройства, MS Word, MS Excel, Internet и други.
2. Описание на длъжността:
Създаване и поддържане в актуално състояние на базите данни за физическите блокове, специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” и други нормативно регламентирани специализирани пространствени и атрибутивни данни в Системата за идентификация на земеделските парцели. Анализиране на необходимостта от актуализация и корекция в границите на съществуващите физически блокове, полигоните на специализираните слоеве и други пространствени елементи, и извършва тези промени чрез дигитализация.

ІІ. Начин за провеждане на конкурсите:
- Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и за устройството и функционирането на Министерството на земеделието и храните;
- Интервю.

ІII. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл) - по образец;
- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага1; Образци на документите можете да намерите на:
http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/karieri/konkursi/

IV. Срок за подаване на документите: от 22.03.2024 г. до 01.04.2024 г., включително.

V. Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55 – Център за административно обслужване, гише „Деловодство”.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:
- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
- чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.
При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
- по електронен път, на електронен адрес:
edelovodstvo@mzh.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

VІ. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурсите:
На интернет адрес: http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/karieri/konkursi/

VІІ. Размер на основна заплата за длъжността: от 933 лв. до 1600 лв.

* Основният размер на заплатата за длъжността ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на спечелилите конкурса кандидати, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VIII. Допълнителна информация:
Съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДСл българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. Обстоятелството следва да бъде удостоверено чрез документ за премината срочна служба в доброволния резерв при кандидатстването за длъжността. Ако кандидатът е отбелязал, че е преминал срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, информацията се проверява служебно от администрацията.


Забележка:
1 Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:
- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти - в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;
- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване.


Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 0 до 933 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
22.Март.2024
Организация:
Министерство на земеделието и храните
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Министерство на земеделието и храните може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 286 246 автобиографии и 44 890 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.