Обява

Главен експерт
Описание
О Б Я В Л Е Н И Е
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55


На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А:

КОНКУРС за длъжността „главен експерт“ в отдел „Търговски дружества“,
дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“

1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Образование – висше;
- Образователна степен – бакалавър;
- Професионален опит – 3 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността, или придобит IІІ младши ранг;
1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
- Област на висше образование (професионална област): право;
- Придобита юридическа правоспособност;
- Компютърна квалификация – MS Word, MS Excel, Internet.
2. Описание на длъжността:
Изготвя проекти на актове, материали с правни становища и оказване на правна помощ по въпроси, свързани с осъществяването на правомощията на министъра на земеделието и храните в търговските дружества и Държавно предприятие „Кабиюк“. Оказване на правна помощ на служителите в отдела. Дава тълкувания на нормативни актове, консултации по правни въпроси и изготвя правни становища, свързани с дейността на отдела. Изготвя проекти на актове и материали с правни становища по образувани преписки във връзка със запазването на държавните интереси в едноличните търговски дружества и Държавно предприятие „Кабиюк“ от системата на Министерството на земеделието и храните. Изготвя отговори на писма и заявления на граждани, търговски дружества и институции, по образувани преписки, свързани с търговските дружества, в които министърът представлява държавата в общото събрание или упражнява правата на едноличен собственик на капитала и Държавно предприятие „Кабиюк“. Участва във вътрешни и междуведомствени работни групи, експертни съвети и комисии, като носи отговорност за изразените становища и направените предложения.
3. Начин за провеждане на конкурса:
- Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и за устройството и функционирането на Министерството на земеделието и храните (МЗХ);
- Интервю.
4. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) - по образец;
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл) - по образец;
- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага¹;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг като държавен служител (при наличие). Професионалният опит за извършване на дейност в чужбина се доказва с официални документи, издадени от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава.
Образци на документите можете да намерите на интернет адрес:
http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/karieri/konkursi/
5. Срок за подаване на документите: от 09.02.2024 г. до 19.02.2024 г., включително.
6. Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието и храните, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55 – Център за административно обслужване, гише „Деловодство”.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:
- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
- чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.
При подаване на документите на хартиен носител на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
- по електронен път, на официалната страница на МЗХ на адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.
7. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
На интернет адрес: http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/karieri/konkursi/
8. Размер на основна заплата за длъжността: от 933 лв. до 3200 лв.*
* Индивидуалният размер на основната месечна заплата ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
9. Допълнителна информация:
Съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДСл българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. Обстоятелството следва да бъде удостоверено чрез копие от документ за премината срочна служба в доброволния резерв при кандидатстването за длъжността.
Забележка:
1 Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:
- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти - в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;
- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър, Профил: право

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 933 до 3200 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
9.Февруари.2024
Организация:
Министерство на земеделието и храните
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Министерство на земеделието и храните може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 286 094 автобиографии и 44 820 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.