Обява

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ
Ref.No:
8121р-2816/06.02.24
Описание
1.Участва в реализирането на проекти по фондове, програми и финансови инструменти финансирани от Европейския съюз, от други държави, международни институции, организации и двустранни програми.
2. Извършва проверки, изготвя справки и становища по постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация.
3. Дава становища по законосъобразността на въвеждането на данни и информация в информационните фондове на МВР и Генералния секретариат на Международната организация на криминална полиция – Интерпол, на Европол и Шенгенската информационна система (ШИС).
4. Планира, извършва преглед на постъпващата информация, води регистър за извършената дейност, отчита и анализира пред началника на отдела извършената дейност свързана с въведените в ШИС чужди сигнали по чл. 26 от Решение 2007/533/ПВР на Съвета от
12 юни 2007 година относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) във връзка с прилагането на чл. 38б от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.
5. Осъществява процесуално представителство пред съдилищата и другите юрисдикции по дела, по които страна е дирекцията и на директора в качеството им на административни органи.
6. Изготвя становища по сигнали и предложения, отправени от служители на дирекцията и от граждани и организации по въпроси, свързани с дейността на структурата.
7. Участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с дейността на МВР и дава становища по законосъобразността на проекти на нормативни актове.
8. Дава становища по законосъобразността на проектите на нормативни актове, изготвени от други министерства, ведомства и организации, изпратени за съгласуване.
9. Участва в състава на ведомствени и междуведомствени работни групи за подготовка на проекти на нормативни актове в областите от компетентност на различни министерства и/или други ведомства.
10. Дава становища при възникнали въпроси, свързани с прилагането на нормативните актове, свързани с дейността на дирекцията.
11. Изготвя становища по заявления, жалби и питания от служители и граждани по въпроси от компетентността на дирекцията.
12. Изготвя становища по заявления на физически лица за достъп до отнасящи се за тях лични, обработвани в МВР, по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за защита на личните данни и актовете по тяхното прилагане.
13. Планира, отчита и анализира пред началника на отдела изпълнението на възложените му жалби, заявления, запитвания и сигнали от служители и граждани като следи за спазването на сроковете за изпълнението им.
14. Извършва проверки, изготвя справки и осъществява необходимата комуникация с компетентните органи по постъпили заявления от физически лица във връзка с обработването на техните лични данни в МВР.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър, Профил: : право, съгласно т. 10 от приложението към чл. 108 от Правилник за устройството и дейността на Мини

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Специални умения:
І. Минимални и специфични изисквания за длъжността: 1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от ЗДСл; 2. Минимална образователно-квалификационна степен „магистър“; 3. Минимален професионален опит : 3 години или минимален ранг - III младши; 4. Области на висшето образование : социални, стопански и правни науки, съгласно т. 10 от приложението към чл. 108 от Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи; 5. Професионално направление: право, съгласно т. 10 от приложението към чл. 108 от Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи; 6. придобита юридическа правоспособност ; 7. Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Секретно“ по ЗЗКИ. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ. ІІ. Начин за провеждане на конкурса: 1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност; 2. Интервю. III. Необходими документи за участие в конкурсната процедура: 1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС; 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС; 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага; 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит; 5. Копие от други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността. 6. Копие на документ, удостоверяващ разрешения достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Секретно“ или съгласие за проучване; Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване и издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и Правилника за прилагане на ЗЗКИ. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. V. Място и срок за подаване на документите за участие: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес: hr-dmos@mvr.bg. като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Срокът за подаване на документите е 14-дневен от датата на публикуване на обявлението за конкурса, в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ при дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР, с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 114-Б, всеки работен ден от 09,00 часа до 11,00 часа и от 14,00 часа до 16,00 часа. Телефон за информация 02 / 982-72-09;

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов безсрочен

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 933 до 2100 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Княгиня Мария Луиза 114 б - Дирекция "Международно оперативно сътрудничество"
Дата:
7.Февруари.2024
Организация:
Дирикция международно оперативно сътрудничество
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Дирикция международно оперативно сътрудничество може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 286 094 автобиографии и 44 820 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.