Обява

„Младши експерт“- две щатни бройки в сектор „Хасково“ на отдел „Марица“ към Териториална дирекция „Тракия“ при Главна дирекция „Експлоатация“
Ref.No:
ИА_ИЕУ-614
Описание
Конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“- две щатни бройки в сектор „Хасково“ на отдел „Марица“ към Териториална дирекция „Тракия“ при Главна дирекция „Експлоатация“ в Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“, с място на работа – гр. Хасково, при следните условия:

I. Минимални изисквания съгласно класификатора на длъжностите в администрацията:
• Степен на завършено образование: висше – професионален бакалавър по…;
• Професионална област на висше образование: „Технически науки“ и др.;
• Професионален опит: не се изисква.

II. Специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
• Разрешение за достъп за работа с класифицирана информация до ниво на сигурност „Поверително“ по Закона за защита на класифицираната информация, като класираните кандидати ще бъдат проучени за надеждност, съгласно чл. 150, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация.
• Разрешение за работа в стратегически зони на стратегически обект или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, като за класираните кандидати ще бъде извършена проверка за издаване на разрешение, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.
Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешенията.
• Удостоверение за придобита квалификационна група по електробезопасност – минимум трета. Класираният на първо място кандидат ще премине обучение за придобиване на трета квалификационна група по електробезопасност.

III. Допълнителна квалификация, носеща предимство на кандидатите:
• Компютърни умения - Microsoft Оffice, Интернет;
• Езикови умения: препоръчително е ползването на английски език;
• Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

IV. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
• Осигурява експлоатацията на телекомуникационните системи и мрежи на ТД Тракия и поддържането им в готовност за използване по предназначение в съответствие с изискванията на нормативните документи.
• Контролира и следи за изпълнение на поставени задачи осигуряващи надеждността на съоръженията.
• Компетентно и рационално си служи с наличната сервизна и измервателна апаратура и при необходимост след съгласуване с началник отдел „Марица” реализира обходни и допълнителни връзки и резервация на мрежи и трафика през тях.
• Подпомага работата на началника на сектор „Хасково“ и началника на отдел „Марица”, като проучва и изготвя становища за техническите възможности за включване на нови потребители към ЕЕСМ на територията на „ТД Тракия”.
• Подсигурява пускане в действие на нови съобщителни връзки в регионалните обекти на ТД Тракия.
• Подпомага при експлоатацията на пунктове за управление на териториалните органи на изпълнителната власт и на органите на местното самоуправление и местната власт, разпределени на агенцията на територията на ТД Тракия.
• Следи за техническите новости нововъведенията в мултиплексната преносната и компютърни системи и мрежи и непрекъснато повишава квалификацията си.
• Спазва политиките за мрежова и информационна сигурност.
• Извършва и други специфични дейности съгласувани с началника на сектор „Хасково“, началника на отдел “Марица” и Директора на ТД Тракия.

V. Информация за начина на определяне на размера на основната заплата съобразно изискванията за съответната длъжност и вътрешните правила на съответната администрация:
Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация:
При професионален опит до 1 г. – от 933 лв. до 1600 лв.
При професионален опит от 1 г. до 7 г. – от 933 лв. до 2200 лв.
При професионален опит над 7 г. – от 933 лв. до 2600 лв.

VI. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и интервю.

VII. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за заемане на длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител, ако има такъв – трудова, служебна или осигурителна книжки и други документи по решение на кандидатите (за удостоверяване на областта на професионалния опит, кандидатите могат да прилагат длъжностни характеристика за заеманите от тях длъжности.)
Забележка: Образец на документите по т. 1 и т. 2 са достъпни чрез обявата в Административния регистър.

VIII. Място и срок за подаване на документите:
Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ на адрес – гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, всеки работен ден от 14:00 до 17:00 часа.
Документите за участие в конкурса може да се подават по електронен път, на електронна поща HR@e-gov.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
При подаване на заявленията, кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служител на отдел „Човешки ресурси“ приемащ документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
На кандидатите подали документи за участие в конкурса по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат по електронен път на посочена от кандидатите електронна поща.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са предоставени всички посочени в тях документи. Заявленията, които са подадени след изтичане на срока, посочен в обявата, не се регистрират.
Срок за подаване на документите за участие в конкурса: 10-дневен от публикуването на обявлението за конкурса.
Телефон за информация: 02/949 2183
Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на агенцията, раздел „Конкурси“: https://iaieu.egov.bg.
Краен срок за подаване на документи в деловодствотона Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" и на посочаната електронна поща: 17:00 часа на 15.02.2024 г.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър, Профил: Професионален бакалавър по...

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
www.iaieu.egov.bg.
Дата:
5.Февруари.2024
Организация:
Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление\"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление\" може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 286 093 автобиографии и 44 821 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.