Обява

"Главен експерт" в дирекция "Професионална квалификация и лицензиране"
Описание
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ


ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране” (ПКЛ), Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)

Брой работни места, за които се обявява конкурса - 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:
• длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 7;
• наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 3;
• минимална образователно-квалификационна степен за длъжността – бакалавър;
• минимален професионален опит за заемане на длъжността – 3 години проф. опит или минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши.
1.2. Допълнително изискване:
• умения за работа с компютър – MS Office - Word, Еxcel, PowerPoint, Internet, работа с електронна поща и интранет, Web-базирани информационни системи.

2. Начин за провеждане на конкурса:
• практически изпит при който се преценяват уменията за справяне с конкретни задачи, които са свързани с изпълнението на длъжността:
- умения за работа с: MS Office - Excel, Word;
- професионална компетентност: познаване и ползване на нормативната база, свързана със системата на ПОО – Закон за професионалното образование и обучение, Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, Списъка на професиите за професионално образование и обучение, Правилник за дейността на НАПОО, Наредби в системата на професионалното образование и обучение, Рамкови програми за придобиване на професионална квалификация.
- аналитична компетентност – събиране, обобщаване и анализиране на информация от разнообразни източници, убедително аргументиране на позицията, предлагане на ефективни решения;
- ориентация към резултати – планиране и изпълнение на текущите задачи, по начин осигуряващ възможно най-добър краен резултат, предлагане на ефективни решения за повишаване продуктивността и качеството на работа;
- комуникативна компетентност: умения за предаване на точна и вярна информация; умения за устна и писмена комуникация;
• интервю с кандидатите, успешно преминали практическия изпит

3. Място и срок за подаване на документи:
Документите следва да бъдат представени в 10 дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса на електронен адрес: napoo@navet.government.bg (подписани с личен електронен подпис от кандидата) или в сградата на Националната агенция за професионално образование и обучение – лично или чрез упълномощено лице: (гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 5, ст. 500 – деловодство, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.
Ако срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.
При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
• Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСЛ;
• Декларация от кандидата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСЛ, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
• Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен на висше образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
• Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.) или за придобит ранг като държавен служител (при наличие);
• Други документи: за компютърни умения, допълнителна квалификация и други по преценка на кандидата.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на НАПОО www.navet.government.bg, в меню „Конкурси” и информационното табло на Агенцията: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5, ет. 5, десния коридор.

6. Кратко описание на длъжността:
Участие в дейността на НАПОО, свързана с лицензиране на центрове на професионално обучение /ЦПО/ и центрове за информация и професионално ориентиране /ЦИПО/, мониторинг и последващ контрол на дейността на лицензираните центрове, проверка на документи за публикуване в регистъра по чл. 42, т. 11 от ЗПОО, разработване и актуализиране на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии /ДОС/, актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение /СППОО/ в съответствие с актуалните потребности на пазара на труда, изготвяне на експертни становища, материали и други предложения по проекти на документи - стратегии, концепции и методически материали, свързани с дейностите в дирекцията, развитието и усъвършенстването на националната система за професионално образование, обучение и ориентиране, предоставяне на административни услуги, информация и консултация на юридически и физически лица.

7. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността – 1800 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Всички нормативни документи за системата на ПОО, изброени в т. 2, могат да бъдат намерени на Интернет сайта на НАПОО: www.navet.government.bg.

Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация може да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions или от меню „Конкурси” на Интернет сайта на НАПОО: www.navet.government.bg.

Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 0 до 1800 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 5
Дата:
13.Ноември.2023
Организация:
Национална агенция за професионално образование и обучение
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Национална агенция за професионално образование и обучение може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 285 569 автобиографии и 44 730 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.