Обява

Главен юрисконсулт по служебно правоотношение
Описание
Осъществяване на процесуалното представителство на Столична община, изразяване на
становища, разработване на предложения за решения на правни проблеми, свързани с
дейността на районната администрация.

Кандидатите следва да отоварят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

Допълнителни изисквания:

Юридическа правоспособност.

Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка и интервю с
кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния.

За подготовка на изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи: ЗА,
ЗМСМА,ЗОП, АПК, ЗАНН, ЗЗЛД, ЗДОИ, СК, ДОПК, ЗДСл, КТ, подзаконовите им нормативни актове,
Наредби и Правилници на СОС, цялостната нормативна уредба, уреждаща административноправните, гражданскоправните и наказателноправните отношения.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в
конкурса са:
1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под
запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода
и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна
квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и
професионалния опит;
5. Автобиография

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от
деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурс в СО, район
"Връбница", бул. "Хан Кубрат", бл.328, вх.Б, стая №102 (деловодство). Документите се
подават от кандидатите лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по
електронен път, ел. поща delovodstvo@vrabnitsa.bg като в този случай заявлението и
декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на интернет страницата
на администрацията - http://www.vrabnitsa.bg и на информационнототабло в сградата на СО,
район "Връбница", бул. "Хан Кубрат", бл.328, вх.Б.

Изисквания към кандидата
Образование: Магистър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 780 до 1850 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
Столична община, район "Връбница", бул. "Хан Кубрат", бл.328, вх.Б
Дата:
16.Май.2023
Организация:
Столична община, район "Връбница"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Столична община, район "Връбница" може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 284 342 автобиографии и 44 497 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.