Обява

Главен експерт по служебно правоотношение
Описание
Организира процеса по сключването, изменението и прекратяването на трудовите и служебните
правоотношения със служителите в администрацията, тяхната регистрация в ТД на НАП,
отпуски, болнични, преназначаване и пенсиониране, като изисква за това необходимите
документи. Поддържа личните досиета на служителите, като съхранява всички молби, договори
и допълнителни споразумения към тях, длъжностни характеристики и техните изменения,
атестационни формуляри, както и всички документи, касаещи трудовите и служебните
правоотношения, съгласно действащите изисквания. Обезпечава правилното приложение на
всички нормативни документи по въпросите за заплащане на труда. Следи за спазване на
охраната на труда, оформя актовете за трудови злополуки, провежда инструктаж на
новоназначените служители за правилата за безопасност на труда, хигиена на труда и
противопожарна охрана. Организира публикуването на обяви за свободни работни места,
въвежда информация за конкурси за държавни служители в Административния регистър и
изготвя документацията при организирането и провеждането на конкурси за приемането и
назначаването на служители в районната администрация. Следи за изменения в нормативните
документи и своевременно актуализира личните досиета на служителите.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка и интервю с
кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния.

1. За подготовка на изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи:
Закон за държавния служител, Кодекс на труда, както и подзаконовите им нормативни актове.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под
запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода
и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,
допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и
професионалния опит;
5. Автобиография

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от
деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в СО, район
„Връбница“, бул. „Хан Кубрат“, бл.328, стая №102 (деловодство). Документите се подават от
кандидатите лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен
път, на ел.поща delovodstvo@vrabnitsa.bg като в този случай заявлението и декларацията
следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на интернет страницата
на администрацията – http://www.vrabnitsa.bg и на информационното табло в сградата на СО,
район „Връбница“, бул. „Хан Кубрат“, бл.328, вх.Б
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Трудово възнаграждение:
От 780 до 1800 лева на месец

Категория:
Човешки ресурси
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
Столична община - район "Връбница", бул. "Хан Кубрат", бл.328, вх.Б
Дата:
15.Май.2023
Организация:
Столична община, район "Връбница"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Столична община, район "Връбница" може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 284 366 автобиографии и 44 500 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.