Обява

Конкурс за длъжността „Директор“ на Дирекция „Административно обслужване и информационни технологии“ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Описание
Ръководи, включително планира, организира, контролира и координира дейността по административното, информационно обслужване и медийната политика в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Организиране на дейността по осигуряване на хардуерната и софтуерната поддръжка на компютърната техника, мрежа и системния софтуер на ИА ГИТ. Организира дейността по осигуряване на информационната сигурност на ИА ГИТ. Методическо подпомагане на дирекции “Инспекция по труда” по основните дейности, свързани с развитието на информационните и комуникационните технологии в ИА ГИТ.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Специални умения:
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ обявява конкурс за длъжността „Директор“ на Дирекция „Административно обслужване и информационни технологии“ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ Минимални и специфични изисквания за длъжността, определени в нормативен акт: 1. Степен на завършено образование: висше – магистър; 2. Професионален опит: 5 години или придобит ранг II младши. Предпочитана област на висше образование: математика, информатика и компютърни науки, технически науки и др. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 1. Компютърна грамотност – MS Windows Server, MS Office, MS SQL Server, компютърни мрежи; 2. Владеене на английски език. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите: стратегическа компетентност, лидерска компетентност, управленска компетентност, дигитална компетентност, ориентация към резултати, компетентност за преговори и убеждаване, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен). Кратко описание на длъжността: Ръководи, включително планира, организира, контролира и координира дейността по административното, информационно обслужване и медийната политика в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Организиране на дейността по осигуряване на хардуерната и софтуерната поддръжка на компютърната техника, мрежа и системния софтуер на ИА ГИТ. Организира дейността по осигуряване на информационната сигурност на ИА ГИТ. Методическо подпомагане на дирекции “Инспекция по труда” по основните дейности, свързани с развитието на информационните и комуникационните технологии в ИА ГИТ. Минимален размер на основната месечна заплата определена за длъжността - 2500 ⃰лева. * При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията. Конкурсът ще се проведе чрез: 1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и такива, свързани с устройството и функционирането на ИА ГИТ; 2. Интервю. Необходими документи за участие в конкурса: 1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/. 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл. 3. Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен, която се изисква за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага; 4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит. 5. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива). На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. Документите се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адреса на ИА „Главна инспекция по труда“ – гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3 от 9.00 до 17.00 часа. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на e_mail: daniela.stoyanova@gli.government.bg, като заявлението за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл., следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Телефон за информация: 02/8101 770 Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса, да се обявяват на информационното табло във фоайето на ИА „Главна инспекция по труда“ – гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3 и на интернет адрес: http://gli.government.bg/. За длъжността директор на Дирекция „Административно обслужване и информационни технологии“ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ се изисква достъп до класифицирана информация и класираните кандидати ще бъдат проучени за надеждност, съгласно чл. 150, ал. 3 от ППЗЗКИ. Краен срок за подаване на документи: 22.05.2023 г. включително.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Висше управленско ниво

Трудово възнаграждение:
2500 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3 от 9.00 до 17.00 часа
Дата:
12.Май.2023
Организация:
ИА ГИТ
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за ИА ГИТ може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 284 366 автобиографии и 44 501 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.