Обява

„Старши експерт“ в отдел „Политики за развитие на администрацията“, дирекция „Модернизация на администрацията“
Описание
На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № Н-438/16.03.2023 г., администрацията на Министерския съвет обявява конкурс за длъжността

„старши експерт“
в отдел „Политики за развитие на администрацията“, дирекция „Модернизация на администрацията“Описание на длъжността:
Подпомага изпълнението на функциите на отдел „Политики за развитие на администрацията“ като част от дирекция „Модернизация на администрацията“ за осъществяване на правомощията на Министерския съвет на общото ръководство на държавната администрация.
Участва в изготвянето на стратегически документи, проекти на нормативни актове от национално значение, експертни анализи, прогнози, оценки и становища в съответната област.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
• образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
• IV младши ранг, в случай че има придобит такъв или 2 години професионален опит.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
• висше образование по специалности от професионалните направления в областта на: „хуманитарни науки“, „социални, стопански и правни науки“, „технически науки“, „природни науки, математика и информатика“;
• компютърни умения: работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook, правно-информационни и деловодни системи и продукти и работа в интернет среда;
• добро владеене на английски език;
• българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Минимален размер на основната заплата: 780 лв.
Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в администрацията на Министерския съвет.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и притежават определения с Класификатора на длъжностите в администрацията минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:
1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
• заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
• декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
• копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация. В случай че дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
• копие от официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж или извършване на дейност в чужбина, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
• копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).

Документите за участие в конкурса се приемат в работни дни на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков № 1, в 10-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса от 12,30 ч. до 17,00 ч. от служител на отдел „Човешки ресурси“. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на документите на кандидатите на място се предоставя длъжностна характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл).
Документите може да се подават и по електронен път на адрес: s.hristova@government.bg, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис.
При подаване на документите по електронен път кандидатите получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл на посочения от тях електронен адрес.
Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерския съвет.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Трудово възнаграждение:
От 780 до 0 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Дата:
17.Март.2023
Организация:
Администрация на Министерски съвет
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Администрация на Министерски съвет може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 283 878 автобиографии и 44 370 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.