Обява

„Старши инженер КИС“ в сектор „Хасково“ на отдел „Марица“ към Териториална дирекция „Тракия“
Ref.No:
ИА-ИЕУ-1277
Описание
Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление"

О Б Я В Я В А
Конкурс за заемане на длъжността „старши инженер КИС“ в сектор „Хасково“ на отдел „Марица“ към Териториална дирекция „Тракия“ при Главна дирекция „Експлоатация“ в Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“, с място на работа – гр. Хасково, при следните условия:

I.Минимални изисквания съгласно класификатора на длъжностите в администрацията:
• Степен на завършено образование: висше - бакалавър;
• Професионална област на висше образование: „Технически науки“ с професионални направления: „Комуникационна и компютърна техника“, „Електротехника, електроника и автоматика“ и др.
• Професионален опит: 2 години в област или области свързани с функционалните задължения на длъжността или минимален ранг за длъжността IV младши.

II. Специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
• Разрешение за достъп за работа с класифицирана информация до ниво на сигурност „Поверително“ по Закона за защита на класифицираната информация, като класираните кандидати ще бъдат проучени за надеждност, съгласно чл. 150, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация.
• Разрешение за работа в стратегически зони на стратегически обект или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, като за класираните кандидати ще бъде извършена проверка за издаване на разрешение, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.
Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешенията.
• Удостоверение за придобита квалификационна група по електробезопасност – минимум трета. Класираният на първо място кандидат ще премине обучение за придобиване на трета квалификационна група по електробезопасност.

III. Допълнителна квалификация, носеща предимство на кандидатите:
• Компютърна квалификация - Microsoft Оffice, Интернет приложения.
• Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

IV. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
• Участва в екипи по управление и изпълнение на проекти.
• Спазва правилата и нормите по Здравословни и безопасни условия на труд.
• Изпълнява и други задачи, възлагани от прекия ръководител и ръководството на агенцията, непротиворечащи на действащото законодателство и свързани с дейността на отдела и дирекцията.
• Съблюдава Политиката за сигурност на информацията на ИАИЕУ.
• Пази в тайна всяка информация, факти, данни и всички други сведения, станали му известни пряко или косвено при извършване на дейността си в ИАИЕУ и да не ги използва за други цели, освен за прякото изпълнение на поставените му задачи.
• Отговаря за правилното използване и съхранение на служебната документация и технически средства .
• Изпълнява служебните си задължения съгласно съответните документирани правила и инструкции, наредби и други нормативни документи за държавната администрация и за ИАИЕУ .
• Докладва своевременно на прекия си ръководител за административни и оперативни слабости, пропуски и нарушения, които създават или биха създали предпоставки за корупция, измами и несъответствия с изискванията на вътрешно-нормативните документи и приложимите нормативни актове на Р България.
• Познава техническата ,експлоатационната , сервизната документация на комуника-ционните и инженерно – технически съоръжения в СОСП.
• Поддържа в експлоатационно отношение техническите параметри на оборудването, което е монтирано и се използва в СОСП.
• Отстранява повреди по съоръженията, според нивото на квалификация - качествено и в срокове, предвидени от нормативите документи.
• Следи за нормалната работа на съоръженията, води техническата документация, относно повреди, техническо обслужване и профилактичните дейности.
• Компетентно и рационално си служи с наличната измервателна апаратура.
• Поддържа ниво на професионална подготовка и информираност в областта на телекомуникациите и инженерно – техническите системи и съоръжения.
• Познава и работи с плана на връзките в мирно време и извънредни ситуации.
• Спазва изискванията на Правилника за безопасност при работа в електрически уредби, мрежи и кабелни линии до 1000 V в СОСП.

V. Информация за начина на определяне на размера на основната заплата съобразно изискванията за съответната длъжност и вътрешните правила на съответната администрация:
Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация:
При професионален опит до 3 г. – от 780 лв. до 1800 лв.
При професионален опит от 3 г. до 9 г. – от 780 лв. до 2450 лв.
При професионален опит над 9 г. – от 780 лв. до 2800 лв.

VI. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и интервю.

VII. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за заемане на длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител, ако има такъв – трудова, служебна или осигурителна книжки и други документи по решение на кандидатите (за удостоверяване на областта на професионалния опит, кандидатите могат да прилагат длъжностни характеристика за заеманите от тях длъжности.)
Забележка: Образец на документите по т. 1 и т. 2 са достъпни чрез обявата в Административния регистър.

VIII. Място и срок за подаване на документите:
Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ на адрес – гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, всеки работен ден от 14:00 до 17:00 часа.
Документите за участие в конкурса може да се подават по електронен път, на електронна поща HR@e-gov.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
При подаване на заявленията, кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служител на отдел „Човешки ресурси“ приемащ документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
На кандидатите подали документи за участие в конкурса по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат по електронен път на посочена от кандидатите електронна поща.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са предоставени всички посочени в тях документи. Заявленията, които са подадени след изтичане на срока, посочен в обявата, не се регистрират.

Срок за подаване на документите за участие в конкурса: 10-дневен от публикуването на обявлението за конкурса

Телефон за информация: 02/949 2183

Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: www.iaieu.egov.bg

Срок за подаване на документите за участие в конкурса в деловодството на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление и на посочената електронна поща до 17:00 часа на 27.03.2023 г.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
mail@e-gov.bg
Дата:
16.Март.2023
Организация:
Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление\"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление\" може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 283 925 автобиографии и 44 384 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.