Обява

Конкурс за длъжността „старши юрисконсулт” в Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Хасково към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ
Описание
Осъществява процесуално представителство на Д ИТ със седалище Хасково пред съдилища и с други юрисдикции;
Консултира физически и юридически лица по въпроси от трудовото законодателство, здравословните и безопасни условия на труд и насърчаване на заетостта.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър, Профил: специалност „Право“

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Специални умения:
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” обявява конкурс за длъжността „старши юрисконсулт” в Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Хасково към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ Минимални и специфични изисквания за длъжността, определени в нормативен акт: 1. Степен на завършено образование: висше – магистър, специалност „Право“; 2. Професионален опит: 1 (една) година или придобит ранг - IV младши. Специални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове: придобита юридическа правоспособност. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 1. Компютърна грамотност: MS Office (Word, Excel) Internet. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите: Аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност. Кратко описание на длъжността: Осъществява процесуално представителство на Д ИТ със седалище Хасково пред съдилища и с други юрисдикции; Консултира физически и юридически лица по въпроси от трудовото законодателство, здравословните и безопасни условия на труд и насърчаване на заетостта. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността – от 1900* лева. * При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията. Конкурсът ще се проведе чрез: 1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и такива, свързани с устройството и функционирането на ИА ГИТ. 2. Интервю. Необходими документи за участие в конкурса: 1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/. 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл. 3. Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен, която се изисква за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага; 4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит. 5. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива). На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. Документите се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата в звеното за административни услуги на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Хасково – гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий“ № 2, Партерен етаж от 9.00 до 17.00 часа. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на e_mail: daniela.stoyanova@gli.government.bg, като заявлението за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл., следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Телефон за информация: 038/ 664 851 Списъците с имената на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационните табла във фоайето на звеното за административни услуги на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Хасково – гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий“ № 2, Партерен етаж и на интернет адрес: http://gli.government.bg/. Краен срок за подаване на документи: 20.03.2023 г. включително.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
1900 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Хасково
Адрес:
гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий“ № 2, Партерен етаж от 9.00 до 17.00 часа
Дата:
10.Март.2023
Организация:
ИА ГИТ
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за ИА ГИТ може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 283 883 автобиографии и 44 373 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.