Обява

Чистач
Описание
ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ
на основание Заповед № РД-08-81/23.01.2023г.
на административния ръководител – военно-окръжен прокурор

О Б Я В Я В А :

Процедура за подбор на кандидати за заемане на 1 щ.бр. за длъжността „чистач” в звено „Информационно и техническо обслужване” в Обща администрация, извън случаите на чл.343, ал.1 от ЗСВ.
Описание на длъжността:
Чистача във Военно-окръжна прокуратура-София почиства и дезинфекцира стаите, офисите, санитарните възли, коридорите и другите поме¬щения в сградата на прокуратурата. Почиства праха по мебелите, щорите, растенията и офис техниката. Периодично измива прозорци, витрини, врати. Изхвърля отпадъците на определените места извън сградата на прокуратурата. Зарежда с миещи препарати, козметични средства и санитарно-хигиенни материали санитарните възли. Изпълнява и други задължения възложени му от ръководителя на прокуратурата, съдебния администратор или административния секретар на прокуратурата.
Изисквания към кандидатите:
Общи изисквания: - Кандидата за заемане на длъжността „чистач”, следва да:
- е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
- е навършил пълнолетие;
- е навършил пълнолетие;
- не е поставен под запрещение;
- не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер и срещу него
да няма повдигнати обвинения по неприключили наказателни производства;
- има завършено основно образование;
- отговаря на изискванията за несъвместимост по чл.340а, ал.2 от ЗСВ и чл.107а, ал.1 КТ;
- да притежава необходимите професионални и нравствени качества;
За заемането на длъжността не се изисква трудов стаж и професионален опит.
Допълнителни изисквания: - Кандидатите за заемане на длъжността „чистач” следва да отговарят и на следните допълнителни изисквания:
- да притежават добри умения за работа в екип; лоялност, сръчност, прецизност.
Начин на провеждане на процедурата за подбор:
Подбора на кандидати за заемане на длъжността „чистач” в звено „Информационно и техническо обслужване” в Обща администрация на Военно-окръжна прокуратура – София, се извършва по документи и чрез интервю /събеседване/ от комисия назначена със заповед на административния ръководител – военно-окръжен прокурор на ВОП-София. Събеседването с кандидатите се извършва по възходящ ред на входящият номер на заявлението за участие в процедурата.
Кандидатите се уведомяват за решението на комисията в резултат на подбора на интернет страницата на ВОП-София - http://prb.bg/vopsofia/bg/.
С одобреният от комисията и обявен за спечелил процедурата кандидат ще бъде сключен трудов договор при условията на чл.67, ал.1, т.1, вр.чл.70, ал.1 от КТ.
Необходими документи за кандидатстване:
- писмено заявление за участие в процедурата;
- декларация от кандидата по чл.100а, ал.4, т.2, б.“а“ от ПАПРБ (получава се от
съдебния администратор на ВОП-София);
- декларация от кандидата по чл.100а, ал.4, т.2, б.“б“ от ПАПРБ (попълва се от
лицето избрано в процедурата за подбор).
- подробна автобиография;
- диплома за завършено образование;
- медицинско свидетелство за започване на работа;
- медицинско свидетелство от психо-диспансер;
- документи удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и
професионалния опит;
- удостоверение за наличие или липса на данни за обвинения по
неприключени наказателни производства;
От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.
Място и срок на подаване на документите
Документи за участие в процедурата за подбор се подават в срок до 09.02.2023 година.
Адрес за получаването на декларациите по по чл.100а, ал.4, т.2, б.“а“ от ПАПРБ и подаване на документите за участие в конкурса (лично или чрез пълномощник): гр.София, ул.”Позитано” № 24а.
Всички кандидати могат да се запознаят предварително с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.
Място за обявяване на списъците или други съобщения:
Таблото на партера на сградата на Военно-окръжна прокуратура – София /непосредствено след входа за граждани/ и на интернет-страницата на ВОП-София - http://prb.bg/vopsofia/bg/
За справки тел. 02/9216061 и 02/9216063.
Изисквания към кандидата
Образование: Основно

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов срочен

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
ул."Позитано" 24А
Дата:
24.Януари.2023
Организация:
Военно-окръжна прокуратура - София
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Военно-окръжна прокуратура - София може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 283 363 автобиографии и 44 297 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.