Обява

Главен експерт - УТ
Описание
Столична община – район „Слатина”

на основание чл.10а от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл.13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РСЛ23-РД09-43/18.01.2023 г. на кмета на СО – район „Слатина”

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” – 2 раб. места
в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”
Длъжностно ниво: 9, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 5 съгласно класификатора на длъжностите в администрацията, вид правоотношение - служебно

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
Образование – висше, степен „магистър”; професионален опит - минимум 2 (две) години или ранг Ⅳ младши.
Допълнителни изисквания и квалификации:
Област на висшето образование – технически науки, направление – архитектура, геодезия и строителство, специалност “архитектура”.
Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация, познаване на нормативните документи - закони, постановления, наредби, правилници и др., отнасящи се до професионалната област на длъжността.
Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
До интервю се допускат само кандидати, решили успешно теста.
Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурсите:
- Заявление за участие в конкурса /Приложение № 3/ към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл.
- Автобиография.
- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, ако има такива; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Осъществява дейности по прилагане на ЗУТ и свързаните с него законови и подзаконови нормативни актове на територията на района, в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.
Минимален размер на основната месечна заплата : 780 лв.
Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявата до 17.00 часа на последния ден от срока на адрес: гр. София, бул. ”Шипченски проход” № 67, в деловодството на СО – район “Слатина” , лично от кандидатите или от упълномощен техен представител или на e-mail: info@so-slatina.org.
При подаване на документите по електронен път, заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, трябва да са подписани от кандидатите с електронен подпис.
При електронно подаване на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
При подаване на документите лично или чрез пълномощник, на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.
При подаване на документите по електронен път, длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, се изпращат на кандидатите на посочения от тях e-mail.

Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в партера на сградата на СО - район “Слатина” и на интернет сайта на р-н “Слатина” на адрес: https//so-slatina.org>Администрация>Кариери.
ГЕОРГИ ИЛИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър, Профил: архитект

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 780 до 1800 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
район "Слатина", бул. "Шипченски проход" № 67
Дата:
20.Януари.2023
Организация:
район "Слатина" - СО
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за район "Слатина" - СО може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 283 363 автобиографии и 44 297 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.