Обява

Младши експерт в сектор „Организация на обмена и сигурност на информацията“ към отдел „Управление на информацията“ при дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР
Ref.No:
8121р-23279
Описание
- Осъществява координационна, информационно-справочна, аналитична и деловодна дейност по предмета на дейност на сектора в рамките на своите правомощия и в съответствие със законовите и подзаконови нормативни актове, заповеди и разпореждания на ръководството, и международните стандарти, касаещи дейността на дирекцията.
- Участва в осъществяването на международен информационен обмен и информационен обмен с български правоохранителни органи и органи на съдебната власт, както и с физически и юридически лица по каналите на МОКП „Интерпол”, Европол, Сирене, електронна поща на МВР, ЦАИСДО, ел.поща ZP, поща чрез куриери, ДСКС - ДКСИ, телефон и факс.
- Въвежда, регистрира, актуализира, архивира и заличава/унищожава информация/документи в АИС за деловодна дейност (АИСУДП, ЦАИСДО, АИС „Документооборот” и др.) и/или в съответни хартиени регистри съгласно установен ред.
- Оформя пакетите с изходяща кореспонденция, като ги запечатва, подпечатва и описва по съответния ред. Предава подготвената изходяща кореспонденция с опис на куриер или друго упълномощено лице.
- Обработва постъпилите в сектора/дирекцията материали от и за страната и

чужбина по наличните информационни канали, по поща, чрез куриери.
- Получава, контролира, обработва, систематизира и подрежда документи, предадени за архивиране, текущо оформя, подрежда и описва номенклатурните дела/сборове, спазвайки определени правила.
- Отговаря за съхранението на номенклатурните дела/сборове в архива на дирекцията и при необходимост извършва справки в тях, изважда и предоставя документи, спазвайки определените за дейността правила в МВР.
- Поддържа и актуализира номенклатурата на делата и сборовете в ДМОС. Организира и осъществява своевременното предаване на делата и сборовете в архив или унищожаването им съгласно установен ред.
- Подготвя съхраняваните дела за разглеждане от Експертна комисия, лично участва в нея, изготвя протоколи за проверки, промяна или премахване нивата на класификация, унищожаване, предаване в архива на МВР, изготвя описи и др. документи свързани с архивирането им.
- Следи за изтичане на сроковете за съхранение на документите/делата и ги подготвя за предаване в дирекция „Информация и архив” или за унищожаване, спазвайки определените правила.
- Участва в реализирането на проекти по фондове, програми и финансови инструменти финансирани от Европейския съюз, от други държави, международни институции, организации и двустранни програми.
- Извършва справки в АИФ на МВР и наличните в ДМОС автоматизирани и неавтоматизирани информационни системи и регистри.
- Изготвя седмични, месечни, годишни отчети, справки и анализи за извършената дейност.
- Участва в организацията и подготовката на вътрешно-нормативни актове по предмета на дейност.
- Изготвя предложения за подобряване на работата и подпомага дейността на началника на сектора.
- Участва в подходящи форми на обучение/квалификация, организирани от компетентните правителствени и неправителствени организации.
- Притежава умения за работа в екип.
- Информира и се отчита за резултатите от служебната работа.
- Спазва изискванията на ЗЗКИ, ППЗЗКИ, вътрешните правила за работа с класифицирана информация и правилата за работа с АИС за деловодна дейност.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Специални умения:
І. Минимални и специфични изисквания за длъжността: 1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от ЗДСл; 2. Минимална образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…“; 3. Минимален професионален опит не се изисква; 4. Области на висшето образование, съгласно ПМС № 125/24/06.2002 г.; 5. Професионално направление, съгласно ПМС № 125/24/06.2002г.; 6. Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Строго секретно“ по ЗЗКИ. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ. ІІ. Начин за провеждане на конкурса: 1. Писмена разработка по тематика: „Документална сигурност“; 2. Интервю. III. Необходими документи за участие в конкурсната процедура: 1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл; 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл; 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага; 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит; 5. Копия на документи за придобит ранг, при наличие на такъв; 6. Копие от други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността. Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване и издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и Правилника за прилагане на ЗЗКИ. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. ІV. Място и срок за подаване на документите за участие: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес: hr-dmos@mvr.bg. като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Срокът за подаване на документите е 14-дневен от датата на публикуване на обявлението за конкурса, в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ при дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР, с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 114-Б, всеки работен ден от 09,00 часа до 11,00 часа и от 14,00 часа до 16,00 часа. Телефон за информация 02 / 982-72-09;

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов безсрочен

Трудово възнаграждение:
От 710 до 1600 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
Бул.Княгиня Мария Луиза 114 Б
Дата:
14.Ноември.2022
Организация:
Дирикция международно оперативно сътрудничество
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Дирикция международно оперативно сътрудничество може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 282 811 автобиографии и 44 216 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.