Обява

Младши експерт
Описание


ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „СЕВЕРЕН”
гр. Пловдив, 4000, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, тел: (032) 901 160, (032) 959 004, факс: (032) 901 161, www.severen.bg, e-mail: info@severen.bg

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Младши експерт
В Дирекция „Устройство на територията, инвестиционни проекти, контрол по строителството, екология и чистота, ГРАО и жилищно настаняване”
Отдел „Устройство на територията, инвестиционни проекти, контрол по строителството, екология и чистота ”
І.Нормативни изисквания за длъжността :
1. Минимална степен на образование – професионален бакалавър
2. Минимален професионален опит – не се изисква или минимален ранг V младши
3. Минимален размер на основната заплата – 800 лв. при спазване на условията на чл.3, ал.2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация
4. Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител
ІІ. Специфични изисквания :
1. Висше образование – Бакалавър, Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Квалификация: Строителен инженер
2. Да притежава Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част конструктивна организация и изпълнение на строителството – чл.229, ал.1 и чл.230, ал.3 Закон за устройство на територията, чл.7, ал.5 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
3. Аналитична компетентност
4. Комуникативна компетентност
5. Познаване и ползване на съответните нормативни актове, професионална компетентност. Познаване на действащото законодателство, Закон за устройство на територията, както и всички действащи на територията на община Пловдив наредби.
6. Фокус към клиента, ориентация към резултатите
7. Способност за работа в екип
8. Дигитална компетентност
Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

ІІІ. Съгласно длъжностната характеристика:
- Да разглежда и съгласува техническите инвестиционни проекти и екзекутивна документация по част „Конструкции” и част “ПБЗ”.
- Участие в комисии и работни групи по ЗУТ.
- Изпълнение на инвеститорски и технически контрол при строителството и ремонтни работи на територията на район „Северен”.
- Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация.
- Регистриране на технически и енергиен паспорт.
- Издаване на Удостоверения за премахнати сгради.
- Издаване на Удостоверения за степен на завършеност.
- Участие в СЕСУТ към Община Пловдив при разглеждане и утвърждаване на инвестиционните проекти относно изграждане на мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура на Община Пловдив.
- Участие в РЕСУТ при разглеждане и утвърждаване на инвестиционните проекти.
- Изготвяне на служебни проекти.
- Консултации по прилагане на нормативните документи в своята област.
- Отработване на писма, жалби, сигнали и др.
- Архивиране на всички отработени документи.
- Други задачи възложени от по -висшестоящи служители и от ръководството.

ІV. Начин на провеждане на конкурса
- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност, съгласно чл.33, ал.1, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители,
- интервю, съгласно чл.34, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители.
На основание чл. 14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.


V. Кандидатите да представят следните документи:
- Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,
- Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,
- Автобиография,
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата; ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие от диплома не се прилага,
- Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит към датата на обявяване на конкурса (копие от трудова книжка и/или служебна книжка, копие от осигурителна книжка, удостоверение УП-3), в случай че кандидата има такъв.
- Копие на документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител,
- Копие на Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част конструктивна организация и изпълнение на строителството.
Документите се подават в деловодството на Район „Северен”, бул.”Цар Борис ІІІ - Обединител” № 22А в град Пловдив до 16,00 часа на 03.10.2022 г. лично или чрез пълномощник. Документи може да се подават и по електронен път чрез електронната поща на администрацията: info@severen.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани с електронен подпис. При подаване на документите, кандидатите се уведомяват лично или чрез пълномощника за пречките за назначаване посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. Когато документите са подадени по електронен път информация за пречките за назначаване и длъжностна характеристика се изпращат на кандидата на посочения от него електронен адрес.

VI. Общодостъпно място:
Интернет страницата на Район „Северен” - www.severen.bg и информационното табло, намиращо се в сградата на бул. „Цар Борис III Обединител” 22А, обявата да се публикувана и на rabota.bg
Стоян Алексиев
Кмет
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър, Профил: Строителен инженер

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Специални умения:
Да притежава Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част конструктивна организация и изпълнение на строителството – чл.229, ал.1 и чл.230, ал.3 Закон за устройство на територията, чл.7, ал.5 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Административен персонал

Трудово възнаграждение:
От 800 до 0 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Пловдив
Адрес:
бул. "Цар Борис III ти Обединител" №22А
Дата:
21.Септември.2022
Организация:
Район "Северен" Община Пловдив
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Район "Северен" Община Пловдив може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 282 066 автобиографии и 44 105 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.