Обява
Комисия за енергийно и водно регулиране

Главен експерт в сектор "Човешки ресурси"
Ref.No:
HR-1
Описание
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)
О Б Я В Я В А:
Подбор за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Главен експерт в Сектор „Човешки ресурси и техническо обслужване“, Дирекция „Обща администрация”
1. Минимални изисквания, предвидени в длъжностната характеристика:
•Образование – висше;
•Образователно-квалификационна степен – бакалавър;
•Професионална област – стопански, социални и правни науки;
•Специалност – всяка в посочените професионални области;
•Минимален професионален опит – 4 години в област/области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика.

Допълнителна квалификация:
-Владеене на един чужд език е предимство;
-Компютърна грамотност: Много добри умения за работа с Word, Excel, e-mail кореспонденция, умения за работа в Internet.

2. Кратко описание на длъжността:

1.Разработва HR политики и процедури (подбор и набиране на персонал, политика за обучение) и отговаря за осъществяването им;
2.Участва в изработването на HR стратегията на Комисията;
3.Развитие и внедряване на цялостната концепция на ръководството в един бъдещ модел;
4.Участва в проучването на пазара на труда за определяне на възможни източници за задоволяване на потребността от служители.
5.Участва в отделните етапи от процеса на подбор на служители, спрямо изискванията на ръководството за съответната длъжност;
6.Определя избор на посоката на търсене в съответствие със свободната позиция;
7.Изготвя обяви и организира публикуването им;
8.Организира събиране и обработка на информация за кандидати;
9.Участва в установяване и поддържане на преки връзки с образователни институции, с цел провеждане на студентски стажове и наемане на млади специалисти в Комисията;
10.Участва в подготовката, организирането и координирането на централизирани и децентрализирани студентски стажове;
11.Следи бюджетите за обучение на Комисията;
12.Разработва и внедрява 360 градуса обратна връзка на базата на модел на компетентност;
13.Проучва концепцията на Комисията и изготвя план за действие за увеличаване на ангажираността на служителите;
14.Организира проучвания на мотивацията за работа и професионално- квалификационните потребности в Комисията;
15.Организира конкурси на оферти на учебни институции, оценки на програми, проекти, методически и други учебни материали, адресирани към квалификационните потребности на персонала в Комисията;
16.Организира обучение на персонала, координира работата за подобряване на квалификацията на служителите и развитие на тяхната кариера;
17.Изготвя становища, анализи и справки в областта на човешките ресурси;
3. Основната месечна работна заплата:
над 2500 лева
4. Начин на провеждане на подбора:
- събеседване и практическа задача.

5. Кандидатите за участие в подбора следва да представят следните документи:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Документ, удостоверяващ придобито образование;
• Документ, удостоверяващ стаж по специалността.

6. Място и срок за подаване на документи:
Документите за участие се приемат всеки работен ден в КЕВР, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, стая 505 или на следния имейл адрес: EKlasanova@dker.bg, в срок от 30 дни от датата на публикуване на съобщението.
Кандидатите следва да се запознаят с изискванията, посочени в чл. 16, ал. 4 от Закона за енергетиката.
С входящ номер и дата се регистрират документите на кандидатите, представили всички документи, посочени в обявлението.

7. Информация във връзка с подбора за длъжността се обявява на: интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране - www.dker.bg и на информационното табло в сградата на КЕВР, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, партер.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов безсрочен

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
2500 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
гр. София, бул."Ал. Дондуков" №8-10
Дата:
22.Юни.2022
Организация:
Комисия за енергийно и водно регулиране
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Комисия за енергийно и водно регулиране може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 281 364 автобиографии и 43 972 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.