Обява
Комисия за енергийно и водно регулиране

Директор на Дирекция "Природен газ"
Ref.No:
PG-1
Описание
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)
О Б Я В Я В А:
Подбор за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Директор на Дирекция „Природен газ”
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в длъжностната характеристика:
• Образование – висше;
• Образователно-квалификационна степен – магистър;
• Професионална област – стопански, правни науки и технически науки;
• Специалност – всяка в посочените професионални области;
• Минимален професионален опит – 7 години в област/области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика.

Допълнителна квалификация:
• Компютърна грамотност – MS Office, вкл. отлично владеене на MS Excel;
• владеене на английски или друг чужд език;

Специфични изисквания за умения:
• Способност да ръководи и мотивира;
• Способност да се изразява ясно и конкретно (писмено и говоримо) на български и английски език;
• Excel – поне на ниво Pivot tables;
• Аналитични умения;
• Желание за работа и учене;

2. Кратко описание на длъжността:

- Докладва на Председателя на КЕВР - по материята, а организационно - на главния секретар;
- Ръководи (непряко) екип от 20 служителя;
- Ръководи, организира, контролира, планира, координира и отчита изпълнението на задачите на служителите в дирекцията;
- Подпомага вземането на решения от Председателя и членовете на комисията, като дава мотивирани становища, съвети и справки по поставени въпроси;
- Ръководи и контролира подготовката на нормативните актове, свързани с лицензиите, цените и пазарите в сектор "Природен газ", включително: указанията, методиките, в т.ч. за определяне на допустимите технологични разходи, методика за определяне на цените за предоставен достъп на преносно или разпределително предприятие до чужди съоръжения, правилата за търговия с природен газ, правилата за достъп до мрежите, правилата за водене на разделното счетоводство от енергийните предприятия, техническите правила на преносната и газоразпределителните мрежи, за нормите за сигурност и качество на снабдяването с природен газ, както и на вътрешни правила или методика, касаещи контрола и др.;
- Ръководи и контролира процедурите по регулиране на цените в сектор "Природен газ";
- Ръководи и контролира подготовката на проектите на индивидуалните и общите административни актове заедно с мотивите към тях от техническа и икономическа страна;
- Ръководи регулирането и контрола по отношение на отварянето и функционирането на пазара на природен газ;
- Ръководи мониторинга на вътрешния пазар на природен газ;
- Планира и контролира осъществяването на контрол в сектор „Природен газ“ чрез периодични и извънредни проверки по спазване на условията по издадените лицензии, прилаганите цени, Закона за енергетиката и подзаконовите актове по прилагането им, правилата за търговия с природен газ, задълженията за предоставяне на достъп до мрежите за пренос и разпределение на природен газ, условията и правилата за снабдяване на потребителите с природен газ, включително нормите за качество на услугите;
3. Основната месечна работна заплата:
над 3000 лева (след удръжки).
4. Начин на провеждане на подбора:
- събеседване и практическа задача.

5. Кандидатите за участие в подбора следва да представят следните документи:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Документ, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен;
•Документ, удостоверяващ продължителността на професионален;

6. Място и срок за подаване на документи:
Документите за участие се приемат всеки работен ден в КЕВР, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, стая 505 или на следния имейл адрес: EKlasanova@dker.bg, в срок от 30 дни от датата на публикуване на съобщението.
Кандидатите следва да се запознаят с изискванията, посочени в чл. 16, ал. 4 от Закона за енергетиката.
С входящ номер и дата се регистрират документите на кандидатите, представили всички документи, посочени в обявлението.

7. Информация във връзка с подбора за длъжността се обявява на: интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране - www.dker.bg и на информационното табло в сградата на КЕВР, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, партер.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър, Профил: стопански, правни науки и технически науки

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов безсрочен

Ниво в йерархията:
Висше управленско ниво

Трудово възнаграждение:
3000 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
гр. София, бул."Ал. Дондуков" №8-10
Дата:
16.Юни.2022
Организация:
Комисия за енергийно и водно регулиране
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Комисия за енергийно и водно регулиране може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 281 327 автобиографии и 43 965 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.