Обява

Началник отдел "Образование, социални дейности, култура и спорт"
Описание
Планира, организира, координира и контролира изпълнението на общинската образователна, културна, социална и спортна програма на територията на района. Ръководи оперативно и контролира дейността на отдела. Ръководи и контролира взаимодействието с други отдели. Ръководи и контролира взаимодействието със структури извън районната администрация, отнасящи се до работата на отдел „ОСДКС“
Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

Начинът на провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка на тематика, свързана със съдържанието на изброените по-долу нормативни актове, и интервю с кандидатите, чийто резултат от разработката е над минималния.

За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи:
Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Закон за народните читалища (ЗНЧ), Закон за личната помощ (ЗЛП), Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН), Закон за държавния служител (ЗДСл), Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Закон за обществените поръчки (ЗОП), Правила за организиране на ученически игри и др. подзаконови нормативни актове на МОН, СОС и т.н.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурсите са:
1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Автобиография.
Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 /деловодство/. Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник, както и по електронен път, на ел. поща delovodstvo@vrabnitsa.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло в сградата на СО район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б и на електронната страница на района-www.vrabnitsa.bg.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Специални умения:
- образование: висше – бакалавър; - професионален опит – 4 години; - ранг - III младши - размер на основна заплата – 650 – 2000 лв. Предимство е опит в направление „Организация и управление на образованието“.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Административен персонал

Трудово възнаграждение:
От 650 до 2000 лева на месец

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Хан Кубрат, бл. 328, вх. Б
Дата:
5.Октомври.2021
Организация:
Столична Община, район "Връбница"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Столична Община, район "Връбница" може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 278 242 автобиографии и 43 519 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.