Обява

МЛАДШИ ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР
Ref.No:
8121К-10453/24.09.20
Описание
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИЗАПОВЕД

№ 8121К-10453/24.09.2021 г.

ОТНОСНО:
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР


На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,

ОБЯВЯВАМ:

І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

Група „Миграция“
- младши полицейски инспектор – 1 (една) вакантна длъжност;

2. Първо районно управление – Благоевград
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Териториална полиция“
- младши полицейски инспектор – 1 (една) вакантна длъжност;


3. Второ районно управление – Благоевград
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Териториална полиция“
- младши полицейски инспектор – 1 (една) вакантна длъжност.

ІІ. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:
1. Да имат само българско гражданство;
2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
3. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
4. Специфични изисквания:
4.1. 4.1. Да не са навършили 41 години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР);
4.2. Да имат завършено средно образование;
4.3. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени в специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;
4.4. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени в специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;
5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

ІІІ. Необходими документи и срок за подаването им:
1. В 20 (двадесет) дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите подават заявление съгласно приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.
Към заявлението се прилагат:
1.1. нотариално заверено копие на диплома за завършено в Република България средно образование, ако не е вписана в регистъра по чл. 141, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование. При издадена диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно заведение - нотариално заверено копие на удостоверение за признато образование; кандидатите имат задължение да извършват проверка в регистрите за наличието на регистрация на дипломата;
1.2. Други документи, имащи отношение към конкурса.
При подаването на документи личната карта се представя за сверяване.
2. Документите за участие в конкурса се подават в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Благоевград, адрес: гр. Благоевград, ул. „Владо Черноземски“ № 3, телефони за допълнителна информация и справки – 073/867444, 073/867466 и 073/867468.
3. В заявлението по т. III.1. кандидатът посочва структурата и длъжността, за която кандидатства, като в конкурса се допуска участие само за една длъжност.
4. Не се приемат документи, подадени след срока по т. III.1.
5. В срока за подаване на документите за конкурса, кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. Медицинското освидетелстване може да се извърши в 3-дневен срок от крайната дата за подаване на документи - за кандидати, подали документи в последните три дни от срока или когато е необходимо да се назначат допълнителни медицински прегледи и изследвания.
В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен път медицинските свидетелства на кандидатите до сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Благоевград.
6. След изтичане на крайния срок за подаване на документите, сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Благоевград., да изпрати обобщена справка за набраните кандидати до дирекция „Човешки ресурси” – МВР, до Института по психология – МВР и ЦБПС при Академията на МВР – за проверка валидността на резултати и заключения по чл. 3а (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) от изследвания при предходни конкурси.

IV. Конкурсната процедура да се проведе на следните етапи:
1. Изследване на физическата годност.
Изследването на физическата годност да се проведе в гр. София на Спортен комплекс „Раковски”, съгласно Таблица № 1 от специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г., както следва:
Таблица 1
Точкова
система
за
оценка


Тестова батерия
скок
дължина от
място (см)


бягане
осморка 4
цикъла (сек)


гладко бягане
800 м (мин)сгъване и
разгъване
на ръцете
от опора
(бр.)
изправяне
на трупа от
тилен лег
до седеж
(бр.)

мъже
жени
мъже
жени
мъже
жени
мъже
жени
мъже
жени
8
>= 240
>= 205
-
-
t <= 3.10
t <= 3.20
-
-
-
-
7
235
200
t <= 16.2
t <= 16.6
3.11 - 3.15
3.21 - 3.25
>= 55
-
-
>= 55
6
230
195
16.3
16.7
3.16 - 3.20
3.26 - 3.30
50
-
-
50
5
225
190
16.4
16.8
3.21 - 3.25
3.31 - 3.35
45
-
-
45
4
220
185
16.5
16.9
3.26 - 3.30
3.36 - 3.40
40
-
-
40
3
215
180
16.6
17.0
3.31 - 3.35
3.41 - 3.45
36
-
-
36
2
210
175
16.7
17.1
3.36 - 3.40
3.46 - 3.50
32
-
-
32
1
205
170
16.8
17.2
3.41 - 3.45
3.51 - 3.55
30
-
-
30


2. Психологично изследване:
2.1. Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;
2.2. Психодиагностично интервю.
Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез изследването по т. 2.1, се явяват на психодиагностично интервю.
Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в изследването по т. 2.1, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.
3. Заключително интервю.

V. Конкурсната процедура да се проведе в срок до 4 (четири) месеца от обявяването на конкурса.

VІ. ОПРЕДЕЛЯМ състав на конкурсната комисия:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VIІ. Председателят на конкурсната комисия да създаде необходимата организация конкурсната процедура да приключи в обявения срок, като кандидатите бъдат своевременно уведомявани за датите, часа и мястото на провеждане на съответните етапи от конкурсната процедура.

VIІI. Областна дирекция на МВР – Благоевград да публикува обявление за конкурса по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за МВР.

ІX. Заповедта да се публикува в електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” – МВР в интернет и интранет, и се изпрати на Областна дирекция на МВР – Благоевград за сведение и изпълнение.


МИНИСТЪР: п

Бойко Рашков
Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МВР,
ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № …………………..…………../….……20…... г.


за длъжност ..............................................................................................................................................
(наименование на длъжността, структурно звено, структура на МВР)
...................................................................................................................................................................


I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
...................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
постоянен адрес: ……………………………………….……………………………………………..…
...................................................................................................................................................................
настоящ адрес: …………………………………….…………………………………………….………
...................................................................................................................................................................
ЕГН …………..…….…….., телефон ..............................., електронна поща ………….......…….…
Забележка. При подаването на документи се представя лична карта за сверяване на данни.

II. ОБРАЗОВАНИЕ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Забележки:
1. Посочват се: регистрационен номер, серия, номер, дата и издател на дипломата (за средно образование - при конкурси за младши изпълнителски длъжности; за висше образование - при конкурси за изпълнителски и ръководни длъжности); образователно-квалификационна степен на висшето образование (при конкурси за изпълнителски и ръководни длъжности); специалност, квалификация, профил, професия.
2. При издадена диплома от чуждестранно висше училище се посочва номерът, под който документът е регистриран в Националния център за информация и документация;
3. Към заявлението се прилага нотариално заверено копие на:
- диплома за завършено в Република България средно или висше образование, ако не е вписана в регистрите по чл. 141, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование или чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „г“ от Закона за висшето образование;
- удостоверение за признато образование – при издадена диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно заведение.
4. Кандидатите имат задължение да извършват проверка в регистрите за наличието на регистрация на дипломата.

Искам да бъде представено в настоящия конкурс нотариално завереното копие на ...................................................................................................................................................................
(диплома за висше/средно образование; удостоверение за признато образование – при диплома за завършено
средно образование от чуждестранно учебно заведение)
...................................................................................................................................................................
което съм подал в конкурс за назначаване на държавна служба в МВР, обявен със заповед № ………................................... за длъжност ………………………………………….…………..............
(наименование на длъжността, структурно звено, структура на МВР)
...................................................................................................................................................................

Запознат съм, че ако не постъпя на държавна служба, по мое искане в срока на съхранение на личните ми данни, съдържащи се в дело на кандидата, ще ми бъде върнато нотариално завереното копие на дипломата за завършено образование/удостоверението за признато образование – при издадена диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно заведение.

III. СТАЖ
...................................................................................................................................................................
(посочват се всички организации, в които кандидатът е работил, включително трудови ангажименти като
свободна професия или самонает, длъжност и период)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

IV. ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Имам само българско гражданство и не съм гражданин на друга държава.
2. Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията.
3. Не съм привлечен като обвиняем и не съм подсъдим за умишлено престъпление от общ характер.

V. ВАЛИДНОСТ НА РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ КОНКУРСИ
1. Искам в настоящия конкурс да бъде призната валидността и да ползвам резултати и заключения от изследвания в предходни конкурси:
1.1. Медицинско свидетелство със заключение „годен“ от медицинско освидетелстване в конкурс, обявен със заповед № .............................................. за длъжност ……….………………….
………………………………………………………..……………………………………….................
(наименование на длъжността, структурно звено, структура на МВР)
1.2. Резултати от изследване на физическата годност в конкурс, обявен със заповед № ............................................. за длъжност …………………………..…………………...……..………
(наименование на длъжността, структурно звено, структура на МВР)
1.3. Заключение от психологично изследване в конкурс, обявен със заповед № ............................................. за длъжност …………………………..…………………………...…..…
(наименование на длъжността, структурно звено, структура на МВР)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
1.4. Резултати от етап „Изпит за заемане на длъжности, определени за разследващи полицаи“ в конкурс, обявен със заповед № .............................................. за …………….…………
(структурно звено, структура на МВР)
...................................................................................................................................................................

2. В шестмесечния период преди крайната дата за подаване на документи за настоящия конкурс …….….. получавал заключение „не покрива минималните изисквания за длъжността“
(съм/не съм)
от психологично изследване в предходна конкурсна процедура за назначаване на длъжност от същия вид по чл. 143 от ЗМВР и същата основна дейност по чл. 6 от ЗМВР.

VI. ……………………...……… срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от
(преминал съм/не съм преминал)
Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.
...................................................................................................................................................................
(в случай, че кандидатът е преминал срочна служба, се посочват номер, дата и издател на удостоверението)

VII. ………………………… личните ми данни, съдържащи се в дело на кандидата, да се
(съгласен съм/не съм съгласен)
съхраняват една година след приключване на конкурсната процедура, ако не постъпя на държавна служба. Запознат съм, че преди изтичането на срока мога да оттегля даденото съгласие.

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Забележка. Посочват се всички документи, които се прилагат към заявлението: нотариално заверено копие на диплома за висше/средно образование; удостоверение за признато образование – при диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно заведение; документ, удостоверяващ разрешения достъп до класифицирана информация/съгласие за проучване по ЗЗКИ и други документи съобразно обявените изисквания на конкурса.

............. 20…. г. Подпис: ................................Изисквания към кандидата
Образование: Средно

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Служители

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Благоевград
Адрес:
2700 Благоевград, ул. „Владо Черноземски“ № 3
Дата:
28.Септември.2021
Организация:
Областна дирекция на МВР - Благоевград
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Областна дирекция на МВР - Благоевград може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 278 223 автобиографии и 43 517 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.