Обява

Старши счетоводител
Ref.No:
8121K-5794/13.04.202
Описание
рег. № 8121р-6477, екз. № 1
19.04.2021 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед на министъра на вътрешните работи № 8121К-5794/13.04.2021 г., в качеството си на орган по назначаването, обявявам конкурс за заемане на длъжността:

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Благоевград, длъжностно ниво: 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво – 6.

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от ЗДСл;
2. Да имат придобита минимална образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър” по смисъла чл. 42, ал. 1, т. 1, буква “б” от Закона за висшето образование;
2.1. Области на висшето образование – социални, стопански и правни науки;
2.2. Професионални направления – икономика;
3. Да имат минимален професионален опит – 1 година или минимален ранг – V младши;
4. Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) до ниво на сигурност „Поверително“. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

ІІ. Описание на длъжността:
1. Подпомага главния счетоводител при осъществяване на текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, правилното оформяне на счетоводните документи, редовното извършване на инвентаризациите и отразяването на резултатите от тях;
2. Подпомага главния счетоводител при изготвяне на средносрочни бюджетни прогнози и проектобюджет за съответната година, съгласно указанията и сроковете определени от първостепенния разпоредител с бюджет;
3. Участва в изготвянето на ежемесечните отчети за касово изпълнение на бюджета, тримесечните финансови отчети и баланс на разпоредителя с бюджет и всички приложения към тях, съгласно указанията и сроковете определени от първостепенния разпоредител с бюджет;
4. Осъществява счетоводната отчетност и осигурява своевременно отразяване в счетоводството на всички стопански операции;
5. Подпомага главния счетоводител при своевременното осигуряване на ръководството с финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление, като извършва системен анализ на финансовото състояние и на финансовите резултати;
6. Участва в разработването на вътрешните нормативни документи на структурата;
7. Подпомага главния счетоводител при осъществяване на своевременното уреждане на сметните взаимоотношения с дебитори и кредитори, за уреждане взаимоотношенията с бюджета с общините и другите ведомства и институции;
8. Осигурява необходимата информация, за която отговаря на юрисконсулта при оформяне на материали за установени липси на парични средства и материални ценности, за неустойки и вреди по неизпълнение на договори и други;
9. Отговаря за достоверността на изготвените от него финансово-счетоводните документи;
10. Организира и осъществява контакти и взаимоотношения с всички материалноотговорни лица в структурата, и с ръководителите на отдели и сектори;
11. Спазва изискванията за опазването на класифицираната информация, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните задължения и за прилагането на изискванията на Закона за защита на личните данни;
12. Извършва и други дейности и задачи, възложени от непосредствен или висшестоящ ръководител.

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:
1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
2. Интервю.

ІV. Граници (от - до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 650 лева до 1700 лева, съгласно Наредба за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).
При назначаване на кандидата спечелил конкурса се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.

V. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Копие на документ, удостоверяващ разрешения достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Поверително“ или съгласие за проучване.
6. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
Документите по т. 1 до т. 6 може да се подават по електронен път (e-mail – blagoevgrad@mvr.bg), като в този случай заявлението по т. 1 и декларацията по т. 2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване и издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и Правилника за прилагане на ЗЗКИ.
Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

VІ. Документите могат да бъдат подавани лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., на адрес: гр. Благоевград, ул. „Владо Черноземски” № 3, сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Благоевград, телефони за допълнителна информация и справки – 073/867444, 073/867466 и 073/867468.

VІІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявени на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” – МВР в интернет и интранет.
Копие от обявлението да се изпрати на дирекция „Човешки ресурси“ – МВР и на Областна дирекция на МВР – Благоевград за сведение и изпълнение.

МИНИСТЪР: п

Христо Терзийски

Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 650 до 1700 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Благоевград
Адрес:
2700 Благоевград, ул. „Владо Черноземски“ № 3
Дата:
22.Април.2021
Организация:
Областна дирекция на МВР - Благоевград
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Областна дирекция на МВР - Благоевград може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 276 190 автобиографии и 43 118 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.