Обява

Шофьор
Описание
Със Заповед № РД-99/12.04.2021 г. на Председателя на Окръжен съд – Варна се обявява конкурс за заемане на длъжността „шофьор“ – 1 (една) щатна бройка.
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно чл. 107а от Кодекса на труда и чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата.
Кратко описание на длъжността „шофьор“:
Шофьорът осъществява своевременното и надеждно придвижване на длъжностни лица със служебен автомобил, транспортира съдебни дела и кореспонденция между съдилищата, следи за техническата изправност на служебните автомобили, попълва съответните документи по експлоатация и поддръжка на МПС.
Начин на провеждане на конкурса:
• Първи етап – проверка на документите и преценка за допустимост;
• Втори етап – събеседване и проверка на професионалните умения.
Нормативни изисквания за заемане на длъжността:
• да притежават само българско гражданство;
• да са навършили пълнолетие;
• да притежават завършена степен на образование – минимум средно;
• да притежават правоспособност за управление на МПС – категория С;
• да не са поставяни под запрещение;
• да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
• не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;
• да не са съпрузи, или роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, с лица от ръководството на съда или с лица на ръководна длъжност в администрацията на съда;
• да не са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговски дружества, управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори или синдици, членове на органи на управление или контрол на търговски дружества или кооперации;
• да не са народни представители;
• да не са съветници в общински съвет;
• да не заемат ръководни или контролни длъжности на национално равнище в политическа партия;
• да не упражняват свободна професия.
Специфични изисквания:
• десет години общ трудов стаж;
• отлични комуникативни умения;
• отлично познаване на града и умение за ориентиране по карта;
• поемане на отговорност, дискретност, изпълнителност и лоялност;
• инициативност, самодисциплина и експедитивност;
• способност за работа в динамична среда;
• умения за справяне в стресови работни ситуации;
• добро физическо състояние, позволяващо пренасяне на обемна документация.
Основно месечно трудово възнаграждение – съответното за длъжността по Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, приет на основание чл. 341, ал. 1 от Закона за съдебната власт, утвърден с Решение на Съдийската колегия при Висш съдебен съвет по Протокол № 6 от 23.02.2021 г., т. 22.
Кандидатите следва да представят лично или чрез пълномощник:
1. Писмено заявление за участие в конкурса (по образец);
2. Автобиография – утвърден европейски стандарт;
3. Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
4. Декларация от кандидата, че не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; че не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; не е съветник в общински съвет; не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия; работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище; не упражнява свободна професия;
5. Копие от документи за завършено образование (минимална степен на образование – средно);
6. Копие от свидетелство за управление на МПС и контролен талон към него;
7. Копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;
8. Медицинско свидетелство за работа;
9. Свидетелство за съдимост;
10. По преценка на кандидата – копия от други документи за придобити допълнителни квалификации, владеене на чужд език, трудов стаж, препоръки от предишни работодатели и др.
Краен срок за подаване на документи за участие – четиринадесет дни, считано от датата на публикацията на обявата (12.04.2021 г.).
Място за подаване на документи: Окръжен съд – Варна, пл. „Независимост” № 2, етаж 4, кабинет 422 на специалиста по човешки ресурси Христина Христова, всеки работен ден от 14:00 до 16:00 часа.
Място за поставяне на съобщенията, свързани с конкурса – на интернет страницата на Окръжен съд – Варна (http://vos.bg/bg/)и на информационното табло в сградата на Съдебната палата (първи етаж).
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на разположение на кандидатите в кабинет № 422.
Изисквания към кандидата
Образование: Средно

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов безсрочен

Ниво в йерархията:
Служители

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Варна
Адрес:
пл. Независимост №2
Дата:
12.Април.2021
Организация:
Окръжен съд - Варна
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Окръжен съд - Варна може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 276 190 автобиографии и 43 118 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.