Обява

Началник на сектор "Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси"
Ref.No:
8121р-5777
Описание
- Организира, ръководи и контролира цялостната дейност в сектора, съобразно законовата и подзаконовата нормативна уредба, заповедите и разпорежданията на ръководството на МВР, директора на дирекцията и лично участва в изпълнението на задачите;
- Организира и координира разработването на планове за дейността на ОДМВР - Кюстендил, и отчитането на изпълнението им;
- Организира събирането, систематизирането и обобщаването на информация от компетентност на ОДМВР - Кюстендил;
- Организира, координира и участва в изготвянето на проекти на административни актове и други документи за организиране и оптимизиране дейността на дирекцията;
- Организира деловодното обслужване на ОДМВР - Кюстендил;
- Организира докладването на входяща и изходяща кореспонденция на директора на ОДМВР - Кюстендил, като предлага мерки за изпълнение.
- Организира спазването на сроковете за изпълнението на задачи, поставени от ръководството на ОДМВР - Кюстендил;
- Спазва изискванията за защита на класифицираната информация;
- Координира дейността по осъществяване процесуално представителство на дирекцията и на директора на ОДМВР - Кюстендил, по граждански, административни и наказателни дела, пред другите юрисдикции, Прокуратурата на Република България, следствието, органите на централната и местната администрация;
- Координира изготвянето на необходимите сведения, доказателства и други материали, необходими на юрисконсултите за осъществяване на процесуално представителство;
- Координира дейността по: съгласуване на проекти на административни актове и на договори; въпроси относно предоставените за управление на ОДМВР - Кюстендил, имоти и вещи - държавна собственост; провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; жалбите против индивидуални административни актове за налагане на принудителни административни мерки;
- Организира и координира изпълнението на задачи, свързани с изготвянето на обобщени становища и отговори по документи от името на ръководството на ОДМВР - Кюстендил, до друг и структури на МВР, органите на местна власт, юридически лица и граждани;
- Организира и координира дейностите по приемането, регистрирането, обработването, изпращането по компетентност, проверките, контрола на сроковете и съхранението на получените сигнали, предложения, жалби и заявления, адресирани до ръководството на ОДМВР - Кюстендил, и обобщаването и анализирането на информацията за тях;
- Организира и координира дейностите, свързани с изготвяне на щат, щатни промени и специфични длъжностни характеристики; контролира спазването на изискванията при прилагане на щата и длъжностните характеристики;
- Организира и координира дейностите, свързани с изготвяне, ежедневно поддържане и съхранение на поименното разписание на длъжностите по основен и допълнителен/и щат/ове;
- Организира и координира дейностите, свързани с подпомагане на ръководството на ОДМВР - Кюстендил, при планирането, подготовката и провеждането на конкурси, назначаване, преназначаване и прекратяване на служебни правоотношения, възникване, изменение и прекратяване на трудови правоотношения;
- Организира и координира дейностите, свързани с планиране, организиране, контрол и отчитане на професионалната подготовка на служителите;
- Организира и координира дейността по формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите;
- Организира и контролира дейностите по изготвяне на документи, събиране и обработване на информацията за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика;
- Осъществява контрол по съхраняването и ползването на ЛКД/служебни досиета и АЛКД/архивни служебни досиета/ на служителите;
- Ръководи и контролира дейността по издаването, отчета, съхраняването на служебните карти, удостоверителни документи и карти за медицинско обслужване;
- Участва в дейността на работни групи и комисии;
- Осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на ОДМВР - Кюстендил, по направление на дейност;
- Упражнява контрол по спазване на дисциплината от служителите в сектора, предприема мерки за подобряването ѝ, търси дисциплинарна отговорност за допуснати нарушения от подчинените служители;
- Изготвя оценки за изпълнение на служебните задължения на служителите в сектора;
- Прави предложения за повишаване в държавна служба на държавните служители, които са на пряко подчинение на длъжността.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Специални умения:
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: 1. Образователно-квалификационна степен: „бакалавър“. 2. Области на висше образование - съгласно ПМС 125/24.06.2002 г. 3. Професионално направление - съгласно ПМС 125/24.06.2002 г. 4. Минимален професионален опит: 3 години или придобит минимален ранг – III младши. 5. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител (ЗДСл). 6. Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Строго секретно”. ІІ. Начин за провеждане на конкурса: 1. Решаване на тест. 2. Интервю. III. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са: 1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) - по образец. 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл - по образец. 3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации. Когато дипломата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага. 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит: копия на служебна/трудова/осигурителна книжка, копия на длъжностни характеристики за заеманите длъжности, копие на документ удостоверяващ придобития ранг (при наличие на присъден такъв), както и др. удостоверителни документи, доказващи професионалния опит на кандидатите. 5. Копия от други документи свързани с изискванията за заемането на длъжността. Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване и издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес: ODMVR_KN@mvr.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Срокът за подаване на документите е 10 (десет) дневен от датата на публикуване на обявлението за конкурса, на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 12, в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” на Областна дирекция на МВР - Кюстендил, всеки работен ден от 10:00 часа до 11:30 часа и от 14:00 часа до 16:30 часа. Телефони за справки и допълнителна информация - 078/557386 и 078/557274.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Средно управленско ниво

Трудово възнаграждение:
От 650 до 1900 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Кюстендил
Адрес:
ул. "Цар Освободител" № 12
Дата:
12.Април.2021
Организация:
Областна дирекция на МВР - Кюстендил
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Областна дирекция на МВР - Кюстендил може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 276 190 автобиографии и 43 118 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.