Обява

Младши експерт "Административно обслужване"
Описание
Подпомага областния управител при осъществяване на правомощията му като осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица - приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност; предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях; систематизира и съхранява документите на администрацията.

Начин за провеждане на конкурса:
- Тест
- Интервю

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.


Документите на кандидатите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице до 04.03.2021 г. включително, в Центъра за административно обслужване /на партерния етаж/ в сградата на Областна администрация-Перник, адрес: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” 1Б.
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на на интернет страницата на ОА – Перник: http://www.pk.government.bg
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Специални умения:
Компютърни умения

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
800 лева на месец

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Перник
Адрес:
Св. Иван Рилски 1Б
Дата:
23.Февруари.2021
Организация:
Областна администрация - Перник
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Областна администрация - Перник може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 275 389 автобиографии и 42 965 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.