Обява

Младши експерт
Описание
Младши експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение
- образование: висше –бакалавър;
- професионален опит – не се изисква;
- ранг - V младши
- размер на осн. заплата – 650 – 1600 лв.
Други изисквания:
Кратко описание по длъжностна характеристика:
Събира и систематизира информация, обработва база данни, проучва и обобщава различни практики и алтернативни решения при подпомагане дейността на по-високите длъжностни нива, осъществява дейности по административното обслужване, отнасящи се до функциите, изпълнявани от отдел „ПОКТДС“.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Автобиография
Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 /деловодство/. Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник, както и по електронен път, на ел. поща delovodstvo@vrabnitsa.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло в сградата на СО район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б и на електронната страница на района-www.vrabnitsa.bg.
Тел. за контакти: 02/495 77 15 – Петър Калчев – главен експерт „Човешки ресурси“.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Специални умения:
Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика. Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния. Тематиката на писмената разработка е в обхвата на посочените нормативни актове. За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи: ЗУЕС, ЗА, ЗМСМА, АПК, ЗАНН, ЗЗЛД, ЗДОИ, СК, ДОПК, ЗДСл, както и подзаконовите им нормативни актове.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Административен персонал

Трудово възнаграждение:
От 650 до 1600 лева на месец

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
жк. Надежда 3, бл. 328, вх. Б
Дата:
19.Февруари.2021
Организация:
Столична Община, район "Връбница"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Столична Община, район "Връбница" може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 275 403 автобиографии и 42 966 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.