Обява

„Началник на отдел“ „Политики в мрежовата и информационна сигурност“, дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, Държавна агенция "Електронно управление"
Ref.No:
ЧР-К-6
Описание
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“
О Б Я В Я В А

конкурс за длъжност „началник на отдел“ „Политики в мрежовата и информационна сигурност“, дирекция „Мрежова и информационна сигурност“

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
• Минимална образователна степен: висше – магистър;
• Професионална област на висше образование: „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“, „Сигурност и отбрана“ и др. Образование в сферата на информационната сигурност и киберсигурност е предимство;
• Минимален професионален опит: 5 години ръководен опит или минимален ранг II младши.

Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални
нормативни актове:
• Разрешение за достъп за работа с класифицирана информация до ниво на сигурност „Секретно“ по Закона за защита на класифицираната информация.
• Разрешение за достъп за работа с класифицирана информация на Европейския съюз до ниво SECRET UE / EU SECRET.
• Разрешение за достъп за работа с класифицирана информация на НАТО до ниво NATO SECRET.
Класираните ще бъдат проучени за надеждност. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп.

Допълнителна квалификация, носеща предимство на кандидата:
• Компютърни умения: Операционни системи, офис пакети, web приложения, инструменти за откриване и анализ на слабости в МИС;
• Езикови умения: писмено и говоримо владеене на английски език, ползването на втори чужд език е предимство.

Кратко описание на длъжността
Подпомага директора на дирекция МИС и ръководството на ДАЕУ при провеждане на държавната политика по отношение на мрежовата и информационната сигурност в съответствие с националното законодателство и регламентите на ЕС.
Подпомага директора на дирекция МИС и ръководството на ДАЕУ при изпълнение на Закона за киберсигурност и при осъществяването на функциите на дирекцията като Национален компетентен орган и Национално единно звено за контакт.
Организира, осъществява и контролира дейностите, свързани със задълженията на отдела, дирекция МИС и ДАЕУ, регламентирани в Правилник за дейността, структурата и организацията на ДАЕУ, Закона за киберсигурност, Закона за електронното управление, Закона за електронните съобщени и подзаконовите нормативни актове към тях по отношение на мрежовата и информационната сигурност, а така също и международни документи регламентиращи тази дейност.

Информация за размера на основната заплата за длъжността:
Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и интервю.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
3. Копия на документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
4. Копие на документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител, ако има такъв – трудова, служебна или осигурителна книжки и други документи по решение на кандидатите (за удостоверяване на областта на професионалния опит, кандидатите могат да прилагат длъжностни характеристика за заеманите от тях ръководни длъжности.)

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на Държавна агенция „Електронно управление” на адрес – гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, всеки работен ден от 14:00 до 17:00 часа. Документите за участие в конкурса може да се подават по електронен път, на електронна поща: HR@e-gov.bg , като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служител на отдел „Човешки ресурси“ приемащ документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
На кандидатите подали документи за участие в конкурса по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат по електронен път на посочена от кандидатите електронна поща.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са предоставени всички посочени в тях документи. Заявленията, които са подадени след изтичане на срока, посочен в обявата, не се регистрират.

Телефон за информация: 02 / 949 2340; 02/949 2183
Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет адреса на агенцията: www.e-gov.bg .


Краен срок за подаване на документи до 17:00 ч. на 25 февруари 2021 г.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър, Профил: Професионална област на висше образование: „Природни науки, математика и информатика“, „Технически н

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Висше управленско ниво

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
mail@e-gov.bg
Дата:
15.Февруари.2021
Организация:
Държавна агенция "Електронно управление"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Държавна агенция "Електронно управление" може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 275 445 автобиографии и 42 971 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.