Обява

Ръководител на звено за вътрешен одит
Описание
ОБЯВЛЕНИЕ
ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД със седалище и адрес на управление гр. Mомчилград, ул. “26-ти Декември” № 12, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-29-01/14.01.2021 г. на Кмета на община Mомчилград.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността – Ръководител на звено за вътрешен одит в Община Момчилград – 1 работно място, пълно работно време, вид правоотношение: служебно; длъжностно ниво – 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията; наименование на длъжностно ниво – ръководно ниво 6Б.
I. 1.1 Минимална степен на завършено образование: да притежава диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър”;
1.2 Минимален ранг: ІII-ти младши или професионален опит: 4 години;
1.3 Да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл.
1.4. Да притежават сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.


II. Начинът за провеждане на конкурса е чрез решаване на тест и интервю.

III. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
1 Заявление за участие по образец - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
2 Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
3 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.
4 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит, или придобития ранг като държавен служител, ако има такъв;
5. Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
6. Професионална автобиография.
IV. Документите се подават в сградата на Община Момчилград, на адрес: гр. Mомчилград, ул. “26-ти Декември” № 12, в деловодството всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

V. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в административната сграда на община Момчилград в гр. Mомчилград, ул. “26-ти Декември” № 12 и на електронната й страница.
VI. Ръководи, организира, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение на разпорежданията на кмета на община Момчилград, при спазване разпоредбите на Закона за администрацията, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Устройствения правилник на община Момчилград и другите законови и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността на Общината..
VII. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 680 лв.

За информация:
Адрес: гр. Mомчилград, ул. “26-ти Декември” № 12
Административно звено: отдел “Канцелария и протокол”
http://www.momchilgrad.bg/
Телефон за контакт: 03631/ 6051; 03631/7841;
Лице за контакт: Гюлтен Юмер, гл. специалист „Човешки ресурси”

Настоящото обявление за конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Община Момчилград.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Висше управленско ниво

Трудово възнаграждение:
От 680 до 0 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Момчилград
Адрес:
ул. "26-ти Декември" № 12
Дата:
14.Януари.2021
Организация:
Община Момчилград
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Община Момчилград може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 274 796 автобиографии и 42 925 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.