Обява

Работник, поддръжка сгради
Описание
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА- гр. ПЛОВДИВ набира 1/една/ щатна бройка за длъжността “Работник, поддръжка сгради” в звено „Информационно и техническо обслужване“ от Общата администрация.
Изисквания за заемане на длъжността:
За „Работник, поддръжка сгради“ се назначава лице, което :
1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
2. е навършило пълнолетие;
3. не е поставено под запрещение;
4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;
7. притежава минимум средно образование и професионална квалификация в една от областите: ел. съоръжения и инсталации, строителството, ВиК инсталации;
8. притежава необходимите професионални и нравствени качества.
За заемането на длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Описание на длъжността:
1.Отговаря за поддръжката на кабинетите и работните помещения, като при констатирани неизправности предприема действия по тяхното отстраняване в рамките на своята компетентност или уведомява прекия си ръководител.
2.Осигурява надеждна и безаварийна работа, правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване, инсталации, комуникации и приспособления, за които отговаря;
3.Следи за състоянието и за изправността на предоставената му техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното правилно използване.
4.Анализира причините за аварии, като разработва мероприятия за предотвратяването им;
5.Постоянно следи за състоянието на сградите и помещенията, като при възникнала необходимост от ремонт, както и при аварийна ситуация информира съдебния администратор;
6.Извършва строителни и довършителни работи по ремонта и поддръжката на сградния фонд и помещенията.
7.Присъства при извършване на предварително съгласувани строителни и ремонтни работи, засягащи поддържаните от него съоръжения.
8.Дава указания на работниците за провеждане на ремонтните работи, с оглед да се избегнат повреди по съответните съоръжения.
9.Прави заявки за необходимите материали и консумативи необходими за поддръжката на сградата.
10.Локализира и отстранява възникнали повреди;
11.При получен сигнал посещава незабавно съответното място за откриване на причината за повредата и отстраняването й;
12.Уведомява прекия си ръководител при невъзможност самостоятелно да отстрани възникнала повреда;
13.Прави писмен доклад в случаи на констатирани неправомерни действия при експлоатацията от страна на персонала и при констатиране на нанесени повреди, щети и кражби;
14.Извършва товаро – разтоварни дейности в случаите на доставка на материали и активи, ликвидиране на активи и унищожаване на архивни единици.
Необходими документи за кандидатстване:
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в 15-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението в интернет страницата на Окръжна прокуратура – гр.Пловдив – http://www.prb.bg/bg/opplovdiv/karieri/, както и в специализирания сайт – Rabota.bg.
Към заявлението се прилагат:
1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;
2. подробна автобиография;
3. заверен препис от диплома за завършено образование и придобита съответна квалификация;
4. медицинско свидетелство за започване на работа;
5. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит /при наличие на такива/;
6. други документи, по преценка на кандидата.
От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.
Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в процедурата по подбора.

Място на подаване на документите: Служба „Регистратура, деловодство и архив“ на Окръжна прокуратура – гр.Пловдив, намираща се в гр.Пловдив, пл.“Съединение“ № 3 ет.6 стая 618.

Начин за провеждане на подбора:
1. Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността;
2. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на събеседване;
Допуснатите до участие в събеседването кандидати се оценяват по следните показатели:
• познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;
• познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
• професионална мотивация за работа в ПРБ.
3. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за решението в резултат на подбора в интернет страницата на Окръжна прокуратура – гр.Пловдив – http://www.prb.bg/bg/opplovdiv/karieri/.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Категория:
Поддръжка и Сервиз
Държава:
България
Населено място:
Гр. Пловдив
Дата:
11.Януари.2021
Организация:
Окръжна прокуратура гр. Пловдив
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Окръжна прокуратура гр. Пловдив може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 274 840 автобиографии и 42 924 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.