Обява

Старши юрисконсулт
Описание
От 07.01.2021 г. до 21.01.2021 г. вкл.
СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; е-mail: info@so-slatina.org


О Б Я В Л Е Н И Е
Столична община – район „Слатина”

на основание чл.10а от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл.13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)и Заповед № РСЛ21-РД09-2/05.01.2021 г. на кмета на СО – район „Слатина”

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ”
в отдел „Правно-нормативно обслужване”
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
образование – висше, степен „магистър”; област на висшето образование – правни науки, професионална квалификация “юрист”; минимален ранг за заемане на длъжността – V младши; професионален опит – минимум 1 година; вид правоотношение – служебно;
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация; да познава всички нормативни документи, закони, постановления, наредби, правилници и др., отнасящи се до работата на районната администрация.
Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурса:
Заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл; декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл; автобиография, копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителни квалификации- /ако има такива/ и юридическа правоспособност; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Осъществява дейностите във връзка с правното обслужване на районната администрация, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на администрацията, изготвя проекти на договори, заповеди и др. актове, подготвя процедури по ЗОП и осъществява процесуално представителство на район „Слатина”.
Основна работна заплата за длъжността: от 650 лв. до 1700 лв.
Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата до 17.00 часа на последния ден от срока на адрес: гр. София, бул. ”Шипченски проход” № 67, в деловодството на СО – район “Слатина” , лично от кандидатите или от упълномощен техен представител.
Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в сградата на СО - район “Слатина”.


ГЕОРГИ ИЛИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър, Профил: право

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 650 до 1700 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. "Шипченски проход" № 67
Дата:
7.Януари.2021
Организация:
район "Слатина" - СО
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за район "Слатина" - СО може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 274 735 автобиографии и 42 919 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.