Обява

Съдебен администратор
Описание
Съгласно Заповед № РД-134/22.05.2020г. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд Варна се обявява конкурс за длъжността „Съдебен администратор”- (1 щатна бройка).
Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
• да има българско гражданство;
• да има висше образование с образователна степен “магистър” по специалностите "Публична администрация", "Икономика" или "Право" и професионален опит не по-малко от 8 години;
• да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
• да притежава необходимите нравствени качества;
• да притежава добри практически умения за работа със системен и приложен софтуер;

Специфични изисквания за заемане на длъжността :
• ръководни и организационни умения;
• способност за работа в екип;
• комуникативност и експедитивност;
• познаване на структурата и дейността на съдебната система;
• отлично познаване на нормативните актове, уреждащи работата на съда и нормите регулиращи управлението на персонала;
• опит и познаване на нормативните актове, касаещи бюджетната политика и финансите на съдебната система;
• отлично познаване на деловодната система, използвана в Окръжен съд Варна;
• умения за справяне в стресови работни ситуации;
• да има 8 години професионален опит (съобразно Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание чл.341, ал.1 от ЗСВ и Правила за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата);

Необходими документи, за участие в конкурса, които следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник с изрично пълномощно от кандидата:

Писмено заявление (свободен текст) за участие в конкурса, към което кандидатът прилага:
1. Автобиография – утвърден европейски стандарт;
2. Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
3. Декларация от кандидата за съответствие на изискванията по чл. 4, ал. 2 и ал. 4 от Правилника за администрацията в съдилища;
4. Копия от документи за придобита образователна квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;
6. Медицинско свидетелство;
7. Свидетелство за съдимост;

*Забележка: Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения за обявената длъжност.

Функционалната типова характеристика за длъжността “Съдебен администратор” се съдържа в чл. 5 от Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС), който е публикуван на интернет страницата на ВСС.

Място и срок на подаване на документи:
Кандидатите за участие в конкурса подават документите си в Съдебната палата-гр.Варна пл.”Независимост” № 2, стая 422, ет. 4 на служител "Човешки ресурси" - Христина Христова, срещу входящ номер, всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 14.00 до 16.00часа. Краен срок за приемане на конкурсни документи – един месец, считано от датата на публикуването на обявата.

Допълнителна информация за конкурса е поместена в секция "Обяви" на интернет-страницата на Окръжен съд Варна – www.vos.bg.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Категория:
Администрация
Административни и офис дейности
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Варна
Адрес:
пл. Независимост №2
Дата:
22.Май.2020
Организация:
Окръжен съд - Варна
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Окръжен съд - Варна може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 271 946 автобиографии и 42 622 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.