Обява

Секретар на община
Описание
ОБЯВЛЕНИЕ
ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД със седалище и адрес на управление гр. Mомчилград, ул. “26-ти Декември” № 12, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-29-20/14.05.2020 г. на Кмета на община Mомчилград.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността – Секретар на Община Момчилград – 1 работно място, пълно работно време, вид правоотношение: служебно; длъжностно ниво – 5, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията; наименование на длъжностно ниво – ръководно ниво 5А.
I. 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
1.1 Минимална степен на завършено образование: да притежава диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър”;
1.2 Минимален ранг: ІII-ти младши или професионален опит: 4 години;
1.3 Да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл.


II. Начинът за провеждане на конкурса е чрез решаване на тест и интервю.

III. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
1 Заявление за участие по образец - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
2 Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
3 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.
4 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит, или придобития ранг като държавен служител, ако има такъв;
5. Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
6. Професионална автобиография.
IV. Документите се подават в сградата на Община Момчилград, на адрес: гр. Mомчилград, ул. “26-ти Декември” № 12, в деловодството всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

V. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в административната сграда на община Момчилград в гр. Mомчилград, ул. “26-ти Декември” № 12 и на електронната й страница.
VI. Ръководи, организира, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение на разпорежданията на кмета на община Момчилград, при спазване разпоредбите на Закона за администрацията, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Устройствения правилник на община Момчилград и другите законови и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността на Общината..
VII. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 750 лв.

За информация:
Адрес: гр. Mомчилград, ул. “26-ти Декември” № 12
Административно звено: отдел “Канцелария и протокол”
http://www.momchilgrad.bg/
Телефон за контакт: 03631/ 6051; 03631/7841;
Лице за контакт: Гюлтен Юмер, гл. специалист „Човешки ресурси”
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Висше управленско ниво

Трудово възнаграждение:
От 750 до 0 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр.
Адрес:
гр. Момчилград, ул. "26-ти Декември" № 12
Дата:
14.Май.2020
Организация:
Община Момчилград
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Община Момчилград може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 271 946 автобиографии и 42 622 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.