Обява

Старши експерт - Инженерна инфраструктура и благоустройство
Описание

Старши експерт - Инженерна инфраструктура и благоустройство
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността са:
- висше образование степен "Бакалавър";
- професионална област - електротехника;
- професионален опит - 1 година;
- вид правоотношение - трудово;

Специални умения и знания: Компютърни умения - MS Office, Autocad. Познаване на законовите и подзаконовите актове, умения за работа в екип, способност да планира, организира и контролира собствената си работа.

Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
Нормативна уредба в областта на инвестиционното проектиране, ЗКИР, ЗУТ и техните поднормативни актове, ЗУЗСО, АПК, КТ, Наредби и правилници на СОС.

Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
Организира, контролира и отчита цялостната дейност по ремонта и поддръжката на уличните настилки и инжерната инфраструктура на територията на района.
Участва в комисии по ЗОП и НВМОП назначени със заповед на кмета на района.
Упражнява ежедневен контрол върху качеството на извършените ремонтни работи и качеството на влаганите строителни материали по съответните обекти и съблюдава съответствието им с нормативните документи.
Взима участие при изготвянето на инвестиционната програма за текущ и основен ремонт и реконструкция на инженерната и пътната инфраструктура на територията на района. Контролира фирмите-изпълнители при съставянето и отчитането на изискващите се актове и протоколи.
Отговаря на жалби и писма от граждани в рамките на своята компетентност.
Оказва съдействие при ремонтните работи в учебни и детски заведения и общински сграден фонд.
Определя такси тротоарно право при ползване на части от тротоари и улични платна при изпълняване на ново строителство на територията на района, както и заплащането им и осъществява контрол, относно срока и квадратурата на ползваната площ.
Извършва проверка и съгласува проектите, екзекутивната документация по част’’ЕЛ”, исканията за строеж за обекти на инженерна инфраструктура и подготвя издаването на разрешение за строеж.
Подготвя договори за възстановяване на пътни настилки при строителството на обекти на инженерната инфраструктура;
Извършва текущ контрол по време на строителството на обекти от инженерната инфраструктура и съставя протоколи за възстановяване на пътната настилка;
Извършва огледи и проверки по молби на граждани, свързани с инженерната инфраструктура;
Поддържа регистър на допуснатите аварийни строителни работи в имоти публична общинска собственост.
Поддържа регистър на Договори за гаранционно поддържане на обекти на техническата инфраструктура.
Поддържа регистър на издадените разрешения за строеж на техническата инфраструктура.


Необходими документи:
-автобиография
-копие от диплома

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Специални умения:
Специални умения и знания: Компютърни умения - MS Office, Autocad. Познаване на законовите и подзаконовите актове, умения за работа в екип, способност да планира, организира и контролира собствената си работа.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов безсрочен

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 700 до 1100 лева на месец

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
гр.София, бул.,,Александър Стамболийски" №62
Дата:
27.Септември.2019
Организация:
Столична община район ,, Възраждане"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Столична община район ,, Възраждане" може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 268 970 автобиографии и 42 156 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.