Обява

Конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Координация и регионална политика“, Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“
Описание
1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Степен на завършено образование – висше;
- Минимална образователна степен – професионален бакалавър;
- Минимален професионален опит – не се изисква.
1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
- Област на висше образование (професионална област) – аграрни науки и ветеринарна медицина; социални, стопански и правни науки;
- Компютърна квалификация – MS Word, MS Excel и др.
2. Описание на длъжността:
Отговаря за постъпилите сигнали и предложения от физически и юридически лица и други институции. Събира, съхранява и анализира отчетите на Областните дирекции "Земеделие" (ОДЗ) за дейността им. Координира дейностите по прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., чрез ОДЗ и общинските служби по земеделие. Изготвя становища по нормативни актове.
3. Начин за провеждане на конкурса:
- Решаване на тест;
- Интервю.
4. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС) - по образец;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (наличието на издадено удостоверение за признаване на придобито от кандидата висше образование в чуждестранно висше училище се установява служебно) и допълнителна квалификация;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг като държавен служител (при наличие).
5. Срок за подаване на документите:
от 05.09.2019 г. до 14.09.2019 г.
6. Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието, храните и горите,
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55 – Приемна (входът е откъм ул. „Трайкович”),
гише „Деловодство”.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
7. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса - интернет адрес:
http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/karieri/konkursi/
8. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 590 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността ще бъде определена, в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Служители

Трудово възнаграждение:
От 590 до 0 лева на месец

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
5.Септември.2019
Организация:
Министерство на земеделието, храните и горите
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Министерство на земеделието, храните и горите може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 268 462 автобиографии и 42 062 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.