Обява

„Главен експерт“ в отдел „Растениевъдство“, дирекция „Растениевъдство и биологично производство“
Описание
1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- степен на завършено образование – висше;
- минимална образователна степен – бакалавър;
- минимален професионален опит – 4 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит III младши ранг.
1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
- област на висше образование (професионална област) – аграрни науки, хранителни технологии;
- езикова квалификация – владеене на поне един от работните езици на ЕК, което съответства на Европейско ниво В1 за самооценка на езикови умения;
- компютърна квалификация - работа с MS Word, MS Excel, Internet.
2. Описание на длъжността:
Участва в разработването на проекти на нормативни актове, стратегии, програми и информационни кампании и становища в областта на растениевъдството. Изготвя предложения до Държавен фонд „Земеделие“ – РА в областта на овощните култури, лозарството, медицинските и ароматни култури за финансово подпомагане на земеделските стопани, разработва и актуализира технологични карти, във връзка с финансовото подпомагане по ПРСР. Участва в Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство. Участва в експертни комисии по приемането на нови сортове и хибридни земеделски култури (овошки и лозя).
3. Начин за провеждане на конкурса:
- Тест;
- Интервю
4. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС) - по образец;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (наличието на удостоверение за признаване на придобито от кандидата висше образование в чуждестранно висше училище се установява служебно) и допълнителна квалификация;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг като държавен служител.
Образци на документите можете да намерите на:
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Jobs.aspx
5. Срок за подаване на документите: от 05.09.2019 г. до 14.09.2019 г.
6. Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 – Приемна, гише „Деловодство“.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
7. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 – Приемна и на интернет адрес: www.mzh.government.bg.
8. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 660 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
5.Септември.2019
Организация:
Министерство на земеделието, храните и горите
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Министерство на земеделието, храните и горите може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 268 357 автобиографии и 42 034 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.