Обява

„Младши експерт“ в отдел „Бюджетен контрол“, дирекция „Политики за е-управление“
Ref.No:
ЧР-К-37
Описание
На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЧР-К-37 / 02.09.2019 г. на председателя на Държавна агенция „Електронно управление”,

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“
О Б Я В Я В А
конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Бюджетен контрол“, дирекция „Политики за е-управление“

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование: висше – професионален бакалавър по …;
2. Професионален опит: не се изисква.
3. V младши ранг, в случай, че има придобит такъв.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
1. Предпочитани области на образование – „Социални, стопански и правни науки“, с професионални направление „Администрация и управление“, „Икономика“ и др.
2. Компютърни умения (Word, Excel).

Кратко описание на длъжността
Подпомага процесите на координация и контрол по планиране и отчитане изпълнението на програмите и разходите в администрациите, свързани с е-управление;
Координираща и контролна функция на експертно ниво при осъществяване на взаимодействието между администрациите на местната и изпълнителната власт и ДАЕУ;
Участва в разработването на бюджетни прогнози и програмни бюджети, свързани с е-управление и на отчет за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и информационните ресурси на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност.
Информация за размера на основната заплата за длъжността:
Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и интервю.
Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
3. Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител, ако има такъв – трудова, служебна или осигурителна книжки, заповед и др.

Документите за участие в конкурса да се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на Държавна агенция „Електронно управление” на адрес – гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, от 13.00 до 17.00 часа.
Телефон за информация: 02 / 949 2340 или 02 / 949 2183
Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на ДА „Електронно управление” – гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6 и на интернет адреса на агенцията: www.e-gov.bg .

Краен срок за подаване на документи до 17:00 ч. на 12 септември 2019 г.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6
Дата:
2.Септември.2019
Организация:
Държавна агенция "Електронно управление"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Държавна агенция "Електронно управление" може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 268 462 автобиографии и 42 061 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.