Обява

КОНКУРС за длъжността „главен експерт“ в отдел „Връзки с обществеността“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол” към Министерството на земеделието, храните и горите
Описание
1. Описание на длъжността:
Организира и осъществява контакти с обществеността и медиите, в съответствие с информационната политика на Министерството на земеделието, храните и горите. Организира, консултира и отразява публичните изяви на министъра, заместник-министрите и членовете на политическия кабинет, както и на експерти от министерството. Изготвя прессъобщения, слова, приветствия и опорни точки за публичните изяви на министъра. Планира и организира публични и промоционални кампании. Извършва мониторинг на печатните, електронни и интернет медии. Осъществява ежедневен контакт с медиите и обществеността, в т.ч. неправителствени организации и техните представители, и контролира въпросите, свързани с новини и публикации в медиите.
2. Начин за провеждане на конкурса:
- Писмена разработка по следната тематика: „Организиране и отразяване на публични събития“, и
- Интервю
3. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС) - по образец;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (наличието на удостоверение за признаване на придобито от кандидата висше образование в чуждестранно висше училище се установява служебно) и допълнителна квалификация;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг като държавен служител (при наличие).
Образци на документите можете да намерите на:
http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/karieri/konkursi/
4. Срок за подаване на документите:
От 12 юли 2019 г. до 22 юли 2019 г.
5. Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55 – Приемна, гише „Деловодно обслужване”.
кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
На интернет адрес: www.mzh.government.bg.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър, Профил: - Област на висше образование (професионална област): журналистика, филология, връзки с общественост

Езикови познания:
, Езикова квалификация – ниво на владеене на поне един от работните езици на ЕК, което съответства на европейското ниво В2 за самооценка на езиковите ум

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Специални умения:
1. Изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: - Степен на завършено образование - висше; - Минимална образователна степен – бакалавър; - Минимален професионален опит – 4 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността, или придобит III младши ранг; 1.2. Допълнителни умения и квалификации: - Област на висше образование (професионална област): журналистика, филология, връзки с обществеността, социология, философия, педагогика, публична администрация, културология, мениджмънт, право, политология; - Езикова квалификация – ниво на владеене на поне един от работните езици на ЕК, което съответства на европейското ниво В2 за самооценка на езиковите умения; - Компютърна квалификация - MS Word, MS Excel, Internet.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 660 до 0 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
12.Юли.2019
Организация:
Министерство на земеделието, храните и горите
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Министерство на земеделието, храните и горите може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 267 632 автобиографии и 41 887 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.